top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Để Không Bị Xét Đoán


“Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh Lời Ta, đã có người xét đoán rồi; Lời Ta đã rao giảng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (câu 48).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ là quan tòa xét đoán những người khước từ Chúa trong ngày cuối cùng? Những ai tiếp nhận và vâng giữ Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ nhận được điều gì trong ngày cuối cùng? Bạn cần có thái độ như thế nào với Lời Chúa để không bị xét đoán?Sau khi Chúa Giê-xu công bố ai thấy và tin Ngài là thấy và tin Đức Chúa Trời, Ngài khẳng định Ngài là sự sáng đã đến thế gian, ai tin Ngài thì không còn ở nơi tối tăm nữa (câu 44-46), Chúa tiếp tục giải thích về sự xét đoán cho những ai nghe Lời Ngài mà không vâng giữ (câu 47-50). Chúa cho biết Ngài đến thế gian lần thứ nhất không phải để xét đoán nhưng là để cứu chuộc.

Tuy nhiên, người nào khước từ Chúa và không tiếp nhận Lời Chúa dạy thì trong ngày sau cùng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ, vì Lời Chúa Giê-xu dạy chính là Lời Đức Chúa Trời truyền, là sự sống đời đời mà Ngài nhận lãnh từ Đức Chúa Cha.Tuy Chúa Giê-xu giáng thế làm người, chịu chết trên cây thập tự để đem tình yêu Đức Chúa Trời đến với con người, nhưng từ “xét đoán” được lặp lại bốn lần ở đây cũng nhắc nhở chúng ta rằng, Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương nhưng cũng là Đấng công chính. Ngài đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài từ bỏ địa vị vinh quang của Đức Chúa Trời đến thế gian để giảng dạy về tình yêu, chân lý, và sự sống cho con người. Lời dạy của Chúa Giê-xu là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, là sự sống đời đời Chúa ban cho, là sự sáng để xua tan bóng tối tội lỗi.

Khước từ lời dạy của Chúa Giê-xu là khước từ tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngược lại, ai tiếp nhận Lời Chúa Giê-xu là tiếp nhận Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu sẽ ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài (Giăng 10:28).Ngày nay, chúng ta được Chúa ban cho Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, chúng ta có nhiều cơ hội đọc, học và nghe giảng Lời Chúa, vì vậy Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng ta “Lại nếu người nào nghe Lời Ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải Ta xét đoán người đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc” (câu 47). Có Lời Chúa trong tay nhưng không đọc và học để biết ý Chúa dạy truyền; hoặc nghe Lời Chúa nhưng không giấu Lời Chúa trong lòng nên không làm theo, thì trong ngày cuối cùng, chính Lời Chúa sẽ là quan tòa để xét đoán chúng ta. Người chối bỏ Lời Chúa chính là chối bỏ Chúa, người ấy sẽ tự chuốc lấy sự xét đoán cho mình.

Bạn có kế hoạch đọc và học Lời Chúa mỗi ngày không?

Tạ ơn Chúa đã cho con Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Xin tha thứ con vì con chưa coi trọng Lời Chúa; xin giúp con trung tín đọc, học Lời Chúa, và làm theo Lời Ngài mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page