top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô


“Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó” (câu 12-13).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Họ đã thề độc với nhau ra sao? Chúa dùng cách nào để Sứ đồ Phao-lô thoát khỏi âm mưu của họ? Chúa sử dụng bạn như thế nào để giúp cho nhiều anh chị em đang chịu khổ nạn vì Danh Chúa?Khi cuộc tranh luận của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê lắng xuống, đến sáng, có hơn bốn mươi người Do Thái quá khích lại họp nhau âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô. Họ đến với các thầy tế lễ và trưởng lão bàn luận, lên kế hoạch yêu cầu viên chỉ huy mở một cuộc xét xử khác và họ sẽ phục kích trên đường đi để giết Sứ đồ Phao-lô. Họ đã cùng nhau thề độc là sẽ tuyệt thực cho đến khi Sứ đồPhao-lô bị giết. Có lẽ họ tin rằng chỉ một ngày nữa thôi, Sứ đồ Phao-lô sẽ chết, nhưng họ đã sai lầm vì chỉ có Chúa mới là Đấng nắm giữ sự sống và sự chết của con người.

Nếu Chúa Giê-xu không phó mạng sống để chuộc tội cho cả nhân loại thì không ai có thể đoạt mạng sống của Ngài. Cũng vậy, mặc dù Cơ Đốc nhân nhiều nơi trên thế giới vẫn còn bị đàn áp và giết hại, nhưng Chúa luôn có chương trình tốt nhất cho mỗi con cái trung tín của Ngài. Chúa đã hứa sẽ sai phái Sứ đồ Phao-lô đi làm chứng cho Ngài tại La Mã (câu 11), và Chúa thành tín đang làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài bằng cách dùng cháu trai của Sứ đồ Phao-lô, viên đội trưởng gác ngục, viên chỉ huy để phá tan âm mưu thâm độc của hơn bốn mươi người Do Thái cùng các lãnh đạo tôn giáo. Chúng ta không biết bằng cách nào cháu trai của Sứ đồ Phao-lô biết được vụ mưu sát này, cũng không biết tại sao những người trong quân đội La Mã ấy lại có cảm tình và bênh vực Sứ đồ Phao-lô, có thể vì họ biết ông là công dân La Mã.

Nhưng trên tất cả, Đấng Tối Cao đã sử dụng họ để làm thành ý định của Ngài.Chúa đã dùng một phương cách đặc biệt là chọn cậu bé để đưa tin, chọn những người trong quân đội La Mã để bảo vệ Sứ đồ Phao-lô khỏi những người đang rình rập săn lùng mạng sống của ông. Phương cách của Ngài luôn tuyệt hảo vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Ngài không bị giới hạn như loài người. Chúng ta cũng có thể được Chúa dùng để giúp anh chị em mình đang chịu khổ nạn vì Danh Chúa trong sự cầu thay hay giúp đỡ theo khả năng, ân tứ, và vị trí Chúa đặt để mình. Điều quan trọng là mỗi người hãy đặt mình trong tay Chúa để Ngài sử dụng theo ý tốt lành của Ngài.

Bạn có bằng lòng để Chúa sử dụng mình làm công cụ trong tay Ngài không?

Chúc tụng Chúa là Đấng nắm quyền tể trị mọi việc xảy ra trên đất; xin cho con luôn sống trong sự dẫn dắt của Chúa và trở nên công cụ hữu ích trong tay Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page