top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Tin Thành Thật Trong Gia Đình


“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ti-mô-thê là ai? Ông thừa hưởng đức tin thành thật từ đâu? Ông được mọi người đánh giá thế nào? Gia đình có ảnh hưởng thế nào đến đức tin của bạn? Bạn có là người đem ảnh hưởng thuộc linh tốt đến cho những người trong gia đình mình không?

Ông Ti-mô-thê là một môn đệ trẻ tuổi, thuộc thế hệ Cơ Đốc nhân thứ hai mà Kinh Thánh Tân Ước đề cập. Mẹ ông là “một người đàn bà Giu-đa đã tin” (câu 1) tên Ơ-nít. Bà là người Do Thái nhưng đã tin Chúa Giê-xu và thuộc thế hệ Cơ Đốc nhân đầu tiên. Tuy cha của ông Ti-mô-thê là người Hy Lạp (câu 1), có thể không tin Chúa, nhưng nhờ đức tin của mẹ và cả của bà ngoại là bà Lô-ít, mà ông Ti-mô-thê được lớn lên trong đức tin nơi Chúa Giê-xu. Khi viết thư gửi cho ông Ti-mô-thê, một trong những điều Sứ đồ Phao-lô nhớ đến là ông Ti-mô-thê đã thừa hưởng “đức tin thành thật” ngay chính trong gia đình của mình, qua những người thân yêu là mẹ và bà ngoại dạy dỗ (II Ti-mô-thê 1:5). Bà Ơ-nít, mẹ của ông Ti-mô-thê là một tấm gương mà nhiều bà mẹ Cơ Đốc nên noi theo. Dù sống trong gia đình không tin Chúa trọn vẹn (chồng không tin), nhưng bà đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con mình trong sự tin kính Chúa. Nhờ đó, khi ông Ti-mô-thê lớn lên, những sự dạy dỗ này không vô ích nhưng thấm vào trong đời sống đức tin của ông.

Chúng ta thấy rõ đức tin mà ông Ti-mô-thê thừa hưởng từ mẹ và bà ngoại là rất vững vàng và được Sứ đồ Phao-lô kể là “thành thật,” nghĩa là đức tin chân thành, thuần chánh. Những người dân trong thành đã có những lời chứng tốt về ông (câu 2) chứng tỏ ông có một đời sống tin kính. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã đem ông Ti-mô-thê theo trong hành trình truyền giáo, và đã môn đệ hóa ông, giúp ông trở thành người phục vụ Chúa sốt sắng (câu 3-5).

Chúa đặt để mỗi chúng ta trong một tập thể nhỏ là gia đình. Ông bà, cha mẹ cần phải gây dựng cho mình một đức tin chân thành, thuần chánh để có thể dạy dỗ lại cho các thế hệ con cháu đức tin đó. Gia đình là môi trường tốt nhất để giúp cho con cháu phát triển đức tin trong tâm hồn chúng. Đây là điều hết sức quan trọng vì chính thế hệ con cháu chúng ta sẽ lớn lên và sinh ra những thế hệ kế tiếp. Do đó, đức tin chân thành trong chúng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những thế hệ tiếp theo, và từ đó sẽ tạo nên một dòng dõi thánh cho Chúa.

Bạn đã thừa hưởng đức tin từ ai? Hiện nay đức tin của bạn có tiếp tục ảnh hưởng tốt đến những người thân trong gia đình không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ được đức tin chân thành mà con đang thừa hưởng và chính con sẽ trở thành người gây dựng đức tin cho gia đình con và thế hệ mai sau của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page