top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ảnh Hưởng Tốt


“Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Khi quyết định trở về quê hương, hai con dâu của bà phản ứng ra sao? Nhờ đâu mà bà Ru-tơ có được đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên? Làm thế nào để đức tin của bạn ảnh hưởng tốt đến những người trong gia đình?

Gia đình bà Na-ô-mi di cư từ Bết-lê-hem, xứ Giu-đa đến xứ Mô-áp do nạn đói xảy ra. Nhưng không bao lâu thì chồng bà qua đời, rồi hai con trai bà cũng qua đời, để lại cho bà hai con dâu người Mô-áp (1:1-5). Trong cơn đau buồn tột đỉnh, bà nghe được tin Chúa ban lương thực cho người Ít-ra-ên nên bà quyết định quay về quê hương mình (câu 6). Vì thế, bà bảo hai con dâu người Mô-áp hãy trở về nhà cha mẹ của họ và tìm một tấm chồng mới (câu 8-9a). Ban đầu hai nàng không chịu, nhưng cuối cùng, nàng dâu cả là bà Ọt-ba đồng ý từ biệt mẹ chồng. Riêng nàng dâu thứ hai là bà Ru-tơ đã thưa với mẹ chồng một cách dứt khoát: “Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó” (câu 16a). Bà còn khẳng định mạnh mẽ: “Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (câu 16b). Câu nói này cho thấy bà Ru-tơ có đức tin nơi Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên dù bà là Dân Ngoại. Chắc chắn đức tin đó được ảnh hưởng từ bà Na-ô-mi. Có thể trong suốt thời gian sống trong gia đình, bà Ru-tơ đã nhìn thấy đức tin bà Na-ô-mi thể hiện trong nếp sống hằng ngày. Bà cũng được nghe về những điều lạ lùng Chúa đã làm cho dân Ngài. Từ đó mà bà Ru-tơ cũng đã đặt đức tin vào Đức Chúa Trời của mẹ chồng mình. Dù bà Na-ô-mi trải qua những hoạn nạn nhưng chính đời sống đức tin của bà đã ảnh hưởng tốt đến bà Ru-tơ. Và Đức Chúa Trời cũng đã tiếp tục dùng bà để từ dòng dõi đó, Đấng Mết-si-a sinh ra đời.

Đức tin nơi Chúa không lệ thuộc hoàn cảnh. Người có đức tin vững chắc nơi Chúa sẽ luôn ảnh hưởng tốt đến đức tin của người thân trong gia đình cho dù phải sống trong hoàn cảnh nào. Dù nghèo khó hay dư dật, dù có nhà cửa hay phải ở nhà trọ, dù mạnh khỏe hay đau yếu… mỗi người đều có trách nhiệm giữ vững đức tin nơi Chúa để đức tin đó ảnh hưởng tốt đến cho những người thân chung quanh. Đừng ai đổ thừa cho hoàn cảnh khó khăn mà bỏ qua trách nhiệm Chúa giao cho mỗi người là gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình mình.

Đức tin bạn có ảnh hưởng tốt đến ai trong gia đình không?

Lạy Chúa, xin biến đời sống con trở thành nguồn phước và có ảnh hưởng tốt đến đức tin của những người trong gia đình cho dù hoàn cảnh ra sao.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page