top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gia Đình Phục Vụ Chúa


“…Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê khuyên người Ít-ra-ên làm gì? Ông đưa ra thách thức nào cho họ? Ông khẳng định điều gì về ông và gia đình ông? Người lãnh đạo gia đình cần làm gì để hướng dẫn gia đình mình trở thành gia đình phục vụ Chúa?

Chẳng những ông Giô-suê là một dũng sĩ đã lãnh đạo Ít-ra-ên chiếm xứ Ca-na-an mà ông còn là người lãnh đạo thuộc linh mạnh mẽ của họ. Cuộc đời của ông đã để lại cho dân chúng một mẫu mực tin kính Đức Chúa Trời và vâng giữ luật pháp của Ngài. Trong lời từ giã người Ít-ra-ên trước khi qua đời, ông Giô-suê nhắc lại những việc lớn lao cùng những ơn lành Chúa đã làm cho dân Ngài. Từ khi Chúa kêu gọi ông Áp-ra-ham và hứa sẽ ban cho dòng dõi ông một dân lớn, Chúa cũng đã chọn Ít-ra-ên làm tuyển dân của Ngài. Sau lời nhắc nhở đó, ông Giô-suê khuyên dân chúng: “Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 14). Ông nói rằng giữa việc giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời hoặc thờ các thần tượng khác thì chỉ có thể chọn một trong hai. Dân chúng phải quyết định chọn trung thành với Chúa trong đời sống thờ phượng hoặc là làm theo tổ phụ của họ đã thờ thần tượng, đã bị tiêm nhiễm việc thờ lạy các thần khác tại Ai Cập. Ông khẳng định họ có quyền chọn lựa hoặc phục sự Đức Giê-hô-va hoặc chọn phục sự bất cứ thần hư không nào họ muốn, nhưng riêng ông, ông cho họ biết quyết định mạnh mẽ và dứt khoát của mình: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15). Ông Giô-suê đã đi gần trọn con đường của mình với Đức Chúa Trời, ông đã trải nghiệm tình yêu và quyền năng lớn lạ của Ngài. Ông biết chắc rằng các thần tượng chỉ là hư không, chẳng có quyền năng gì cả, chỉ duy có Đức Chúa Trời Chân Thần mới là Đấng đáng thờ phượng và phụng sự. Vì vậy, trọn đời ông, ông đã hướng dẫn và giáo dục gia đình mình trở nên một gia đình trọn vẹn phục sự Đức Giê-hô-va.

Trách nhiệm của người chủ gia đình trong việc gây dựng đời sống thuộc linh cho con cháu hết sức quan trọng. Cha mẹ không những cần phải tự gây dựng đức tin cho mình mạnh mẽ qua việc siêng năng đọc, học Kinh Thánh, cầu nguyện, nhưng cũng phải quan tâm dạy dỗ, hướng dẫn cho gia đình biết Chúa, tin Chúa, và giữ vững đức tin trong Chúa. Đời sống thuộc linh của gia đình có mạnh mẽ hay không, một phần do gương sống và cách giáo dục của cha mẹ ngay từ thuở con còn thơ ấu (Châm Ngôn 22:6).

Bạn và gia đình bạn có đang phục sự Chúa không?

Lạy Chúa Quyền Năng, xin giúp con thêm lòng tin kính và trung tín trong sự thờ phượng Ngài. Xin cho con và gia đình con biết dâng đời sống mình phục vụ Chúa trọn đời, luôn tránh xa sự thờ thần tượng trong đời sống gia đình con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

93 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page