top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chỉ Cần Rửa Chân


“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả” (câu 10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn để Chúa rửa chân cho mình, Chúa đã trả lời ông như thế nào? Khi ông đòi được rửa tay và đầu thì Chúa đáp ra sao? Chúa muốn dạy gì khi Ngài nói “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả”? Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì?

Khi thấy Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn Chúa rửa chân cho mình, Chúa Giê-xu đã trả lời: “Hiện nay ngươi chẳng biết sự Ta làm; nhưng về sau sẽ biết” (câu 7). Việc Chúa làm hiện tại môn đệ chưa thể hiểu nhưng rồi họ sẽ hiểu ngay sau khi Chúa giải thích cho họ về tinh thần phục vụ trong câu 14-15; mặt khác, sau khi Chúa sống lại và thăng thiên, Chúa Thánh Linh sẽ tiếp tục dạy dỗ họ. Thật vậy, về sau các môn đệ đã từng bước hiểu ý nghĩa Lời Chúa dạy và họ đã dấn thân phục vụ trong tinh thần đầy tớ cho đến chết.

Thấy ông Phi-e-rơ vẫn chưa hiểu gì, Chúa Giê-xu nói tiếp: “Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với Ta hết” (câu 8b). Có lẽ ông Phi-e-rơ muốn nói nếu để ông rửa chân cho Chúa thì hợp lý hơn, nhưng ông quên rằng mục đích Chúa đến không phải để người ta phục vụ Ngài nhưng để Ngài phục vụ người ta, và Ngài cũng sắp phó sự sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45). Vì vậy, khước từ sự rửa chân của Chúa trong giờ này thì “ngươi chẳng có phần chi với Ta hết,” nghĩa là sẽ mất cơ hội trải nghiệm sự sâu nhiệm trong tinh thần phục vụ Chúa muốn truyền dạy. Đến đây, ông Phi-e-rơ bỗng đổi ý, dù vẫn còn hiểu sai ý Chúa. Ông nói: “Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa!” Nhưng Chúa đáp: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả.” Biết ông Phi-e-rơ nghĩ tới sự tinh sạch tâm linh, nên Chúa nói “Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều.” Các môn đệ thật lòng theo Chúa thì đã được tinh sạch tâm linh rồi, chỉ trừ ông Giu-đa. Giờ đây, Chúa muốn kéo ông Phi-e-rơ và các môn đệ quay trở lại với điều Chúa muốn dạy qua hành động rửa chân, đó là tinh thần phục vụ như đầy tớ (câu 12-17).

Qua việc Chúa rửa chân cho các môn đệ, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng, việc Chúa làm là để dạy dỗ chúng ta, chúng ta cần học hỏi để mỗi ngày hiểu rõ ý Chúa càng hơn hầu sống và phục vụ vui lòng Ngài. Chúng ta đã được Chúa rửa sạch tâm linh, vì vậy điều chúng ta cần là mỗi người phải phục vụ nhau như Chúa đã phục vụ, đó là rửa chân cho nhau, có như vậy mới được “sạch” trọn vẹn.

Khi biết mình đã được Chúa cứu, bạn có quan tâm đến việc “rửa chân cho nhau” không?

Tạ ơn Chúa đã chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc con. Xin cho con không chỉ biết tận hưởng hồng ân Ngài cho riêng mình mà còn biết sống phục vụ và rao truyền tình yêu Chúa cho nhiều người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page