top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Biết Và Làm Theo


“Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích việc Chúa rửa chân cho môn đệ có ý nghĩa gì? Trong câu 17, Chúa dạy cần phải thế nào để được phước? Dạy mà không sống đúng, biết mà không làm theo thì gây nên những tác hại như thế nào? Bạn có bằng lòng sống theo Lời Chúa dạy dù phải trả giá không?

Sau khi rửa chân cho môn đệ, Chúa mặc lại áo dài, ngồi vào bàn giải thích và dạy dỗ về ý nghĩa của việc Chúa rửa chân cho họ. Trước hết, Chúa khẳng định vị trí của Ngài đối với môn đệ, Ngài là Thầy, là Chúa của họ, đúng, nhưng Chúa không làm Thầy, làm Chúa bằng tinh thần chỉ tay năm ngón bắt môn đệ phải phục vụ mình, mà Ngài hạ mình phục vụ qua việc làm như một nô lệ, đó là rửa chân cho môn đệ. Chúa giải thích rằng Ngài là Thầy, là Chúa, đã làm gương rửa chân cho họ, thì họ là học trò Chúa, là đầy tớ Chúa, là người theo Chúa thì họ không thể nào được coi là lớn hơn Ngài được, vậy nên họ cũng phải sống theo gương Ngài “rửa chân lẫn cho nhau.” Chúa không dạy môn đệ rửa chân theo nghĩa đen, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh về chân lý phục vụ trong tinh thần đầy tớ mà Chúa đã dạy trước đó khi họ tranh nhau “ai là lớn hơn trong bọn mình” (Mác 9:34-35). Trong câu 17, Chúa nhắc nhở họ một điều rất quan trọng để được phước, đó là phải thực hành những gì họ đã học biết.

Lời dạy của Chúa nhấn mạnh đến hai khía cạnh cần phải đi đôi với nhau. Trước hết, Chúa dạy dỗ về thái độ phục vụ đúng đắn của tôi con Chúa là phải phục vụ lẫn nhau trong tinh thần đầy tớ; và Ngài cũng dạy dỗ điều này bằng hành động rửa chân cho môn đệ. Ngài không dạy người khác làm mà Ngài không làm. Cách dạy dỗ hiệu quả nhất là cho mọi người thấy mình sống đúng theo những gì mình đã dạy. Dạy mà không sống đúng thì khác nào kẻ giả hình.

Sau đó, Chúa dạy môn đệ rằng những điều họ đã học biết, thì cần phải thực hành mới được phước. Kiến thức và việc làm không thể tách rời mà luôn phải đi đôi với nhau. Học biết về Chúa là cần nhưng chưa đủ, vì kiến thức không bảo đảm chúng ta được phước. Biết mà không làm thì khác nào ma quỷ cũng biết Chúa và run sợ nữa nhưng không tin Ngài. Làm mà không học biết lời dạy của Chúa thì chỉ làm theo ý riêng mà thôi. Chúa Giê-xu dạy: “Nếu các con biết những điều này và làm theo thì được phước” (câu 17 BTTHĐ).

Chúa luôn sẵn sàng ban phước cho chúng ta khi chúng ta sống làm gương tốt như Chúa đã nêu gương; và vâng phục làm theo những điều Chúa dạy dỗ. Bạn có làm theo những điều bạn đã học từ nơi Chúa không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con học Lời Chúa, nghe giảng nhiều nhưng chưa thật sự làm theo. Xin giúp con hết lòng làm theo và sống thật với Lời Chúa dạy dù phải trả giá.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page