top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sứ Điệp Của Phúc Âm


Nghe

I Cô-rinh-tô 2:1-2

“Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói “tôi chẳng biết sự gì khác,” có phải Sứ đồ Phao-lô là người ít học không? Sứ điệp Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng tập trung vào điều gì? Bạn áp dụng thế nào trong công tác chứng đạo?

Câu nói “tôi chẳng biết sự gì khác” của Sứ đồ Phao-lô không có ý nói rằng ông kém cỏi so với những nhà hùng biện về tri thức và về nghệ thuật tranh luận. Vì chúng ta biết rõ Sứ đồ Phao-lô từng được thụ hưởng nền giáo dục có thể nói là tốt nhất vào thời bấy giờ, được vinh dự là học trò của Giáo sư Ga-ma-li-ên nổi tiếng đương thời, giữ chức vụ cao trong giới lãnh đạo tôn giáo… (Phi-líp 3:4-6). Có thể nói ông thuộc vào tầng lớp trí thức trong xã hội Do Thái. Tuy nhiên, từ khi nhận biết Chúa Giê-xu Christ thì những điều mà người thế gian xem là quý trọng thì ông chỉ xem như là rơm rác. Đối với ông điều quý nhất cho cuộc đời chính là sự nhận biết Chúa Giê-xu.

Vì thế, Sứ đồ Phao-lô quả quyết rằng khi truyền rao Phúc Âm cho người Cô-rinh-tô, ông chỉ quan tâm đến việc cho người dân tại đây biết Chúa Giê-xu Christ, và Ngài là Đấng đã chết thay cho nhân loại trên cây thập tự. Đây cũng là sứ điệp Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô đã trung tín rao truyền.

Có thể nói Sứ đồ Phao-lô là người có đủ điều kiện để khoe mình về nhiều phương diện: Thân thế, tri thức, địa vị… Song, ông khẳng định rằng khi thực hiện công tác làm chứng nhân của Phúc Âm, ông hoàn toàn không quan tâm đến những điều ấy. Điều ông một lòng chú tâm chính là giúp người khác nhận biết Chúa Giê-xu Christ, biết được Ngài là Đấng đã vì yêu thương tội nhân sẵn sàng chịu đóng đinh trên thập tự giá thay cho họ. Đây thật sự là mẫu mực cho chúng ta trong công tác chứng đạo. Nhiều khi chúng ta làm chứng về Chúa nhưng chỉ thao thao bất tuyệt về phước hạnh, mời gọi người nghe tin Chúa để được Chúa ban phước này nọ; hoặc bắt người nghe phải nghe quá nhiều những điều khoe khoang về chính mình, Hội Thánh mình, hay hệ phái của mình; hoặc chỉ nói về ông Trời, về Đức Chúa Trời mà không nói cho người khác biết đến Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chính họ. Hãy quyết định như Sứ đồ Phao-lô rằng: “Tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.”

Nội dung sứ điệp Phúc Âm bạn đang rao giảng có giúp cho người khác biết đến Chúa Giê-xu Christ và công tác cứu chuộc mà Ngài thực hiện để người nghe nhận được sự cứu rỗi không?

Kính lạy Chúa! Xin giúp con rao truyền sứ điệp Phúc Âm cách trung thành, để qua lời chứng của con, người nghe sẽ nhận biết chính Đức Chúa Giê-xu Christ và đặt lòng tin cậy nơi Ngài để được cứu.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#testimony #Proclaim

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page