top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời


“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha bày tỏ cho ông Gióp biết điều gì? Con người có thể hiểu được sự khôn ngoan của Chúa không? Làm thế nào bạn biết được ý Chúa trong đời sống?

Ông Sô-pha bày tỏ cho ông Gióp biết về sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời. Con người chỉ biết một phần rất nhỏ về sự khôn ngoan của Chúa khi Ngài mạc khải qua thiên nhiên. Ông Sô-pha nghĩ rằng vì ông Gióp thiếu khôn ngoan, nên mới phạm tội với Chúa mà chính ông Gióp cũng không biết. Ông nói với ông Gióp: “Ước chi Ngài chỉ tỏ cho ông biết sự bí mật của sự khôn ngoan” (câu 6). Ông Sô-pha nghĩ rằng, nếu ông Gióp có sự khôn ngoan “biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng” thì ông Gióp sẽ biết rõ vì sao tai họa đến với ông.

Ông Sô-pha bảo rằng con người không thể hiểu thấu những điều kín nhiệm của Đức Chúa Trời. Ông ví sánh trí tuệ của Chúa cao hơn các tầng trời, sâu hơn âm phủ, dài hơn trái đất, và rộng lớn hơn cả đại dương (câu 7-9) nên con người như ông Gióp không thể hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, Chúa có toàn quyền trên con người. Ngài “cầm tù” hay “đoán xét” ai, thì ai có thể chống lại Ngài (câu 10). Ông Sô-pha kết luận rằng Đức Chúa Trời biết rõ tội ác mà ông Gióp đã làm, dù ông Gióp có sống “giả hình” (câu 11), thì Chúa cũng biết và phạt ông, ông Gióp không bao giờ biết tội mình, cũng giống như con lừa không thể sinh ra con người vậy (câu 12).

Qua những lời của ông Sô-pha, cho thấy ông chỉ trích ông Gióp thiếu khôn ngoan, không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông Sô-pha thiếu khôn ngoan cho nên không biết ý Chúa và mục đích của việc Chúa, nhưng ông lại nặng lời kết án ông Gióp. Chúng ta biết ông Gióp không hề phạm tội để vì tội lỗi đó mà chịu hình phạt. Nhưng ông Gióp bị thử thách vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho Sa-tan thấy sự trung thành của ông đối với Ngài (Gióp 2:3-6). Đức Giê-hô-va phán: “Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu (Ê-sai 55:9). Ngày nay, Cơ Đốc nhân cần học hỏi Lời Chúa và tương giao với Chúa mỗi ngày để biết ý Ngài, đồng thời cần cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta từ lời nói, việc làm, và mọi quyết định trong đời sống.

Bạn có học Lời Chúa mỗi ngày và xin Chúa cho mình sự khôn ngoan để biết ý Chúa trong mọi quyết định của đời sống mình không?

Lạy Chúa, xin cho con có sự khôn ngoan từ Lời Chúa để biết ý Ngài cho cuộc đời con. Xin Chúa cho con tấm lòng khiêm nhường, cẩn thận trong lời khuyên người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page