top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gây Dựng Thân Thể Chúa Giê-xu


“Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Chúa ban cho Hội Thánh những chức vụ nào? Mục đích của những chức vụ đó là gì? Mỗi Cơ Đốc nhân cần làm gì để tâm linh được trưởng thành và Hội Thánh được gây dựng? Bạn làm gì để góp phần gây dựng thân thể Đấng Christ?

Mỗi Cơ Đốc nhân được Chúa ban cho những ân tứ khác nhau, vì vậy, trong Hội Thánh có nhiều chức vụ khác nhau như “sứ đồ,” “tiên tri,” “thầy giảng,” “mục sư,” và “giáo sư” (câu 11). Mục đích Chúa ban cho mỗi chúng ta những ân tứ khác nhau và kêu gọi vào những chức vụ khác nhau là để cùng nhau phục vụ và gây dựng thân thể Đấng Christ (câu 12), hay nói cách khác, để gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh. Qua những công tác phục vụ này, mỗi Cơ Đốc nhân sẽ được trưởng thành hơn trong đức tin và sâu nhiệm hơn về chính Chúa Giê-xu (câu 13).

Nhờ tâm linh trưởng thành mà chúng ta được vững vàng và không bị lay động hay dời đổi bởi những thứ đạo lạ chung quanh (câu 14). Một Cơ Đốc nhân trưởng thành sẽ sẵn sàng đi ra rao truyền Phúc Âm cứu rỗi theo mệnh lệnh của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúa muốn chúng ta trở thành những chứng nhân nói ra sự thật trong tình yêu thương (câu 15). Chúng ta là những chi thể trong một thân mà Đấng Christ là đầu. Mỗi chi thể đều giữ một vai trò và vị trí khác nhau nhưng tất cả đều hòa hợp để làm cho thân thể được khỏe mạnh. Chính nhờ dòng máu quý giá của Chúa Giê-xu mà mỗi Cơ Đốc nhân được kết hợp và gắn chặt trong một thân để cùng hỗ trợ nhau gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau, giúp cho thân thể tăng trưởng mọi phương diện trong tình yêu thương (câu 16).

Mỗi Cơ Đốc nhân cần cầu xin Chúa giúp mình nhận ra ân tứ Chúa ban để phục vụ trong công việc Chúa cách hữu hiệu. Hội Thánh có phát triển hay không một phần cũng tùy thuộc vào các chi thể trong thân có chịu góp phần gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau hay không. Sứ đồ Phao-lô cho biết rất rõ rằng: “Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương” (câu 16b BTTHĐ). Mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh cần phải ý thức rằng ân tứ và chức vụ Chúa ban cho không phải để khoe khoang hoặc để phân biệt địa vị cao thấp, nhưng để cùng nhau hiệp một trong tình yêu thương và chung tay gây dựng thân thể Đấng Christ lớn mạnh, qua đó, mỗi chi thể cũng được tăng trưởng vững vàng.

Bạn có nhận biết ân tứ của mình để góp phần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin dùng con là một chi thể trong thân Ngài để góp phần vào công tác phục vụ Nhà Chúa một cách hiệu quả hầu cho Hội Thánh Chúa được tăng trưởng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page