top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hội Thánh Cầu Nguyện


“Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn” (câu 5 BTT).

“Vậy, Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn Hội Thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông” (câu 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh đầu tiên đối diện với những nan đề nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở trong tình trạng thế nào? Tinh thần cầu nguyện của Hội Thánh ra sao và kết quả thế nào? Điều gì sẽ xảy ra khi Hội Thánh có nhiều con dân Chúa sốt sắng cầu nguyện và cầu thay cho nhau?

Hội Thánh đầu tiên đang chịu sự bức hại gay gắt của các bậc cầm quyền Do Thái, nhiều tín hữu phải tản lạc nhiều nơi. Trong chương này, tác giả cho biết Vua Hê-rốt đang ra tay bức hại một số người trong Hội Thánh, đặc biệt là những lãnh đạo. Sứ đồ Gia-cơ bị giết và trở nên môn đệ tử đạo đầu tiên. Giờ đây, Sứ đồ Phi-e-rơ cũng bị bắt (câu 1-3). Ý định của Vua Hê-rốt là sẽ đem Sứ đồ Phi-e-rơ ra “hầu trước mặt dân chúng” sau ngày Lễ Vượt Qua (câu 4). Trong khi chờ xét xử, Sứ đồ Phi-e-rơ bị giam trong ngục với sự canh phòng cẩn mật của bốn toán lính. Trong khi đó, Hội Thánh Chúa “cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông” (câu 5 BTTHĐ).

Đây là một hình ảnh vô cùng khích lệ! Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã tỏ sự quan tâm đến hoàn cảnh nguy hiểm của Sứ đồ Phi-e-rơ mà “khẩn thiết” cầu nguyện cho ông. Sự cầu thay là rất quan trọng, nhất là cầu thay cho những tôi con Chúa đang phải đối diện với thử thách, khó khăn hay những nan đề trong cuộc sống. Khi Hội Thánh Chúa chung lòng, hiệp ý cầu nguyện cho một vấn đề nào đó thật khẩn thiết thì Chúa sẽ lắng nghe và hành động để bày tỏ năng quyền của Ngài. Thật vậy, câu 6-10 cho chúng ta biết sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho Sứ đồ Phi-e-rơ. Đó chính là kết quả của lời cầu thay mà Hội Thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã dốc lòng cầu nguyện cho ông. Đức Chúa Trời đã thi hành phép lạ trong việc giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ ra khỏi ngục để tránh khỏi sự xét xử trước dân chúng và bởi Chúa còn muốn dùng ông trong công việc mở mang Vương Quốc của Ngài trên đất.

Một trong những phương thức hữu hiệu để gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh Chúa ngày nay là từng tôi con Chúa có tinh thần khẩn thiết cầu nguyện và cầu thay cho nhau. Hội Thánh nào có nhiều con dân Chúa cùng hiệp chung cầu nguyện thì chắc chắn Hội Thánh sẽ được tăng trưởng. Khi chúng ta quỳ gối ở dưới đất thì Chúa mở cánh tay của Ngài ở trên trời để hành động và Ngài sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó mà chúng ta chưa từng biết (Giê-rê-mi 33:3).

Bạn có quan tâm cầu thay cho tôi con Chúa trong Hội Thánh mình không?

Lạy Chúa, xin cho con có một đời sống cầu nguyện; xin Chúa khích lệ con dân Chúa biết khẩn thiết cầu thay cho nhau để Hội Thánh Chúa trở thành một Hội Thánh cầu nguyện.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

68 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page