top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nguyên Tắc Ủy Thác


“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ người khác” (câu 2 BTT).

“Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (câu 2 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy nguyên tắc này cho ai? Khi ấy ông đang ở trong hoàn cảnh nào? Ông đề cập đến những thế hệ nào? Điều kiện để được ủy thác là gì? Hội Thánh ngày nay áp dụng nguyên tắc này ra sao?

Sứ đồ Phao-lô viết Thư II Ti-mô-thê khi biết giờ qua đời của ông đã gần kề (4:6). Đây là những lời dặn dò dành cho người học trò thân tín là ông Ti-mô-thê hiện đang làm mục sư tại Hội Thánh Ê-phê-sô (I Ti-mô-thê 1:3). Trước hết, vị sứ đồ khuyên ông Ti-mô-thê phải mạnh mẽ nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu. Tiếp theo, ông truyền cho học trò mình nguyên tắc ủy thác để có thể gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh. Trong câu 2, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng, ông đã dạy ông Ti-mô-thê công khai giữa nhiều nhân chứng để nhấn mạnh rằng chân lý Cơ Đốc mà ông truyền đạt là chân chính. Và ông đã đề cập đến bốn thế hệ nối tiếp nhau: (1) Sứ đồ Phao-lô, (2) Mục sư trẻ Ti-mô-thê, (3) những người mà ông Ti-mô-thê sẽ dạy, và (4) những người mà học trò của ông Ti-mô-thê sẽ dạy. Đại mệnh lệnh của Chúa Giê-xu về môn đệ hóa trước khi Ngài thăng thiên (Ma-thi-ơ 28:19-20) cần được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác cách liên tục, như cuộc chạy tiếp sức, cho đến khi Chúa tái lâm.

Người được ủy thác phải đáp ứng được hai điều kiện: Thứ nhất, có khả năng dạy dỗ người khác, có nghĩa là người ấy vừa là học trò chịu học hỏi vừa là thầy giáo tốt có ơn truyền đạt lại cho người khác. Thứ hai, đáng tin cậy, nghĩa là người trung tín, đề cập đến khía cạnh đạo đức Cơ Đốc như không tham danh, lợi, quyền, tự nguyện phục vụ Chúa cách khiêm nhường

(I Phi-e-rơ 5:2-5). Trong Kinh Thánh có nhiều gương về chọn và huấn luyện người để thay thế mình, như Lãnh tụ Môi-se chọn ông Giô-suê (Giô-suê 11:15); Tiên tri Ê-li chọn ông Ê-li-sê (I Các Vua 19:19-21); ông Ba-na-ba chọn ông Mác (Công-vụ Các Sứ-đồ 15:36-39); vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin huấn luyện thêm cho ông A-bô-lô (Công-vụ Các Sứ-đồ 18:24-26)…

Ngày nay, nguyên tắc ủy thác rất cần được áp dụng trong mọi lãnh vực sinh hoạt của Hội Thánh như Trường Chúa Nhật, thờ phượng, chứng đạo, thăm viếng v.v... Chẳng hạn giáo viên Trường Chúa Nhật nên có phụ giáo để tập sự và đào tạo thêm giáo viên cho Hội Thánh. Người đi chứng đạo, thăm viếng cần hướng dẫn người mới đi kèm để họ có thể tiếp nối công việc… Nhờ đó, Hội Thánh sẽ không thiếu người góp phần gây dựng đời sống thuộc linh cho con dân Chúa.

Bạn có tham gia vào các ban ngành trong Hội Thánh không? Bạn có thực hành nguyên tắc ủy thác chưa?

Lạy Chúa, xin cho con có tầm nhìn xa, biết chuẩn bị đào tạo cho những thế hệ kế thừa tiếp tục phục vụ Chúa trong Hội Thánh và trong các ban ngành.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page