top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gây Dựng Sự Hiệp Nhất Trong Chúa


“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (câu 4-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để ví sánh về Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh? Điều đó có ý nghĩa và giúp ích gì cho con dân Chúa? Sự hiệp nhất đóng vai trò thế nào cho việc gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh?

Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh về sự hiệp nhất của những chi thể trong thân để dạy Cơ Đốc nhân cách sống và cách cùng làm việc với nhau. Mỗi chi thể có một chức năng riêng biệt và đều quan trọng như nhau. Cơ thể khỏe mạnh khi từng chi thể hoạt động đúng chức năng của mình. Cũng vậy, mỗi Cơ Đốc nhân là một chi thể khác nhau hiệp thành một thân trong Đấng Christ, tức Hội Thánh Chúa. Và bởi mỗi người được Chúa giao cho những công việc khác nhau nên Ngài ban cho họ những ân tứ khác nhau tùy theo ân sủng Chúa. Mục đích của sự ban cho khác nhau là để cùng nhau phát triển công việc nhà Chúa chung.

Sứ đồ Phao-lô khích lệ mọi người hãy phát huy hết ân tứ mà Chúa ban cho mình để phục vụ. Điều ông muốn nhấn mạnh trong câu 6-8 là Chúa ban mỗi người với những ân tứ khác nhau, không ân tứ nào quan trọng hơn ân tứ nào, cũng không ân tứ nào lại không cần đến ân tứ khác. Điều quan trọng là từng chi thể trong cả thân thể Đấng Christ hãy tận dụng và dùng những ân tứ khác nhau ấy trong công việc phát triển Nhà Chúa chung, đem lại sự gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh.

Nhiều Hội Thánh ngày nay có sự chia rẽ, bè phái, bằng mặt mà không bằng lòng… Đây là một thực trạng hết sức đau buồn và làm cớ vấp phạm cho nhiều người. Vì vậy, gây dựng sự hiệp nhất giữa các chi thể khác nhau trong Hội Thánh để ai nấy hiểu được vai trò của mình và của người khác, rồi cùng hướng về mục đích chung, gây dựng Thân Thể Đấng Christ, là hết sức quan trọng. Hội Thánh phát triển lành mạnh là Hội Thánh mà trong đó từng thành viên nhận biết rõ vai trò riêng của mình, thỏa lòng với ân tứ Chúa ban cho, không đứng núi này trông núi nọ; đồng thời mỗi người ý thức được sự cần thiết lẫn nhau trong Hội Thánh. Mỗi chúng ta khác nhau nhưng không phải là độc lập mà đều lệ thuộc vào nhau, cần đến nhau và cùng hiệp nhất trong một thân là Hội Thánh Chúa. Từ đó, mỗi người cùng phối hợp nhịp nhàng với anh chị em mình dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-xu mà gây dựng sự hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh để hoàn tất sứ mệnh Chúa giao.

Bạn có đang góp phần gây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con thấy được tầm quan trọng của sự hiệp nhất với anh chị em trong Hội Thánh để con luôn sống và phục vụ đúng với ân tứ Chúa ban cho, góp phần gây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

153 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page