top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Kêu Gọi Ăn Năn


“Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha kêu gọi ông Gióp làm điều gì? Tại sao lời khuyên của ông Sô-pha thất bại? Chúng ta học được gì trong việc khuyên giúp người khác?

Sau khi ông Sô-pha kết tội ông Gióp và cho rằng vì thiếu khôn ngoan nên ông Gióp đã phạm tội với Chúa (câu 1-12), ông kêu gọi ông Gióp ăn năn để nhận được sự tha thứ và phục hồi. Ông Sô-pha nói ông Gióp hãy “hướng về Chúa” cầu xin sự tha thứ và “bỏ xa khỏi ông những tội ác như làm điều bất công” mà ông đang phạm với Chúa (câu 13-14). Ông Sô-pha tin rằng khi ông Gióp ăn năn, Chúa sẽ tha tội và ban bình an cho ông; những kỷ niệm buồn sẽ trôi đi như nước chảy, và “đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa” (câu 16-17). Ông Sô-pha còn nói thêm, khi ông Gióp ăn năn tội, Chúa sẽ cho ông được nghỉ ngơi an lành, mọi người sẽ trở lại tìm ông xin ân huệ vì họ thấy những phước hạnh Chúa ban cho ông. Nhưng nếu ông không ăn năn và tiếp tục sống như “kẻ hung ác” thì ông sẽ bị hủy diệt, tuyệt vọng cho đến chết (câu 18-20).

Ông Sô-pha dùng quan niệm “Mắt đền mắt, răng đền răng” trong Phục Truyền 19:21 để kết luận rằng ông Gióp giấu tội lỗi, nên dẫn đến hình phạt tương ứng với tội ông đã làm. Ông Sô-pha nói ông Gióp than phiền chống lại Chúa là điều không thể chấp nhận. Chỉ có con đường duy nhất giúp cho ông Gióp giải thoát là phải ăn năn tội và cầu xin Chúa tha thứ. Ông Sô-pha đã đặt mình trong vị trí giống như vị trí của Sa-tan khi Sa-tan đối thoại với Chúa trong 2:4-6. Ông không khuyên ông Gióp đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa mà lại xui ông tìm kiếm Chúa vì lợi ích bản thân. Do thiếu khôn ngoan nên ông Sô-pha đã áp dụng luật pháp của Chúa cách sai lạc.

Ông Sô-pha thất bại vì lời khuyên thiếu hiểu biết của ông trong hoàn cảnh đau thương của ông Gióp, do đó lời khuyên của ông Sô-pha không đem lại sự khích lệ mà còn làm tổn thương bạn mình.

Kêu gọi mọi người ăn năn tội, trở về với Chúa là trách nhiệm của Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức cẩn thận vì không phải bất cứ khi nào anh chị em chúng ta gặp thử thách, khó khăn cũng là do họ phạm tội với Chúa. Nên nhớ không phải bởi việc làm mà con người được công bình và thoát khỏi hình phạt đời đời, mà chỉ có đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người mới được cứu. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).

Bạn thường khuyên giúp điều gì khi anh chị em mình gặp hoạn nạn, thử thách?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã hy sinh đền tội cho con. Xin giúp con luôn vững tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con có lòng nhu mì, tế nhị, khôn ngoan để nâng đỡ anh chị em con trong những hoạn nạn họ gặp.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page