top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gây Dựng Đời Sống Thuộc Linh Toàn Diện


Nghe

Công Vụ Các Sứ đồ 2:42-47

“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (câu 42).

Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ đã gây dựng Hội Thánh đầu tiên cách toàn diện như thế nào? Các tín hữu thể hiện sự tăng trưởng thuộc linh ra sao? Kết quả Hội Thánh được phát triển là gì? Bạn áp dụng bài học gây dựng Hội Thánh đầu tiên cho mình thế nào?

Hội Thánh đầu tiên đã khởi đầu với số lượng tín hữu độ ba ngàn người (câu 41), nhưng điều các sứ đồ quan tâm hàng đầu không chỉ là số lượng mà còn là sự tăng trưởng tâm linh của những tín hữu mới. Các sứ đồ nhận thức rằng, muốn Hội Thánh vững mạnh và phát triển thêm lên, thì cần phải gây dựng đời sống thuộc linh toàn diện trong Hội Thánh. Tất cả tín hữu được các sứ đồ ưu tiên dạy dỗ Lời Chúa để hiểu biết Chúa và lớn lên mỗi ngày. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu căn dặn trước khi Ngài thăng thiên (Ma-thi-ơ 28:18-20). Sự hiểu biết Lời Chúa không chỉ là lý thuyết để mở mang kiến thức nhưng là hiểu biết để thực hành, “bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ.” Đồng thời từ sự hiểu biết đó, họ thể hiện sống động qua nếp sống cùng thờ phượng Chúa, cùng thông công với nhau, cùng dự Lễ Tiệc Thánh, và cùng hiệp ý cầu nguyện với nhau mỗi ngày. Nhờ được gây dựng toàn diện, đời sống thuộc linh của các tín hữu Hội Thánh đầu tiên được đâm rễ trong chính Chúa Giê-xu và tăng trưởng không ngừng. Khi đời sống thuộc linh tăng trưởng, thì mọi người không coi tài sản mình là của riêng mình, họ quan tâm đến nhu cầu thuộc thể lẫn nhau, sẵn lòng bán gia tài để giúp nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Kết quả là “Mỗi ngày Chúa lấy thêm những người được cứu thêm vào Hội Thánh.”

Hội Thánh ngày nay có nhiều nhu cầu cần giải quyết, nhưng noi gương Hội Thánh đầu tiên, chúng ta không nên bỏ quá nhiều thì giờ vào các công việc xã hội mà phải quan tâm đến việc gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh cách toàn diện. Có thể Hội Thánh đang tập trung lo xây cất nhà thờ, lo giải quyết nhiều công tác hành chính khác… nhưng điều quan trọng hàng đầu không thể lơ là, đó là dạy dỗ Lời Chúa và gây dựng đời sống thuộc linh từng người trong Hội Thánh. Đời sống thuộc linh của chúng ta không thể nào lớn lên bởi những thức ăn thuộc linh nghèo nàn, hời hợt, mà chỉ được lớn lên bởi sự nuôi dưỡng toàn diện từ việc dạy dỗ nghiêm túc Lời Chúa đến việc thực hành nếp sống đạo hằng ngày. Đây không chỉ là trách nhiệm của mục sư quản nhiệm, nhưng cũng là trách nhiệm của từng ban ngành và từng con dân Chúa trong Hội Thánh.

Hội Thánh bạn có đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gây dựng đời sống thuộc linh toàn diện không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết dành thời gian ưu tiên học Lời Chúa mỗi ngày và giữ gìn nếp sống đạo theo Lời Chúa dạy, để con được Chúa dùng gây dựng đời sống thuộc linh của anh chị em con trong Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord #WordOfGod #Spirituallife

60 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page