top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật?


“Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đa có thể đổ lỗi cho Sa-tan hoặc cho rằng ông phản Chúa là chương trình của Đức Chúa Trời đã định sẵn không? Chúa đã ban cho ông những cơ hội nào để ông ăn năn? Kết quả ra sao? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?

Khi đọc câu 27, có hai điều chúng ta dễ hiểu sai về ông Giu-đa. Thứ nhất, việc ông Giu-đa phản Chúa là do Sa-tan. Chúa ban cho con người có ý chí tự do, nên ông Giu-đa không thể đổ lỗi cho Sa-tan vì chính ông đã quyết định chọn con đường phản Chúa. Thứ hai, Chúa bảo ông “hãy làm mau đi,” phải chăng ông Giu-đa phản Chúa là theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định?

Không phải vậy, ông Giu-đa theo Chúa nhưng không thật lòng tin Chúa, ông “chưa được tinh sạch” (câu 10-11). Vì tình yêu thương, Chúa đã chọn ông làm sứ đồ, Ngài mong qua chức vụ và cơ hội gần gũi Chúa, nghe lời dạy, và chứng kiến việc Chúa làm, thì ông Giu-đa sẽ gặp Chúa thật sự và hồi tâm khi Sa-tan gieo sự phản Chúa vào lòng. Ngoài ra, trong bữa tiệc cuối với môn đệ, Chúa biết thì giờ không còn bao lâu nữa nên Chúa phán về việc Ngài sẽ bị phản nộp thật chi tiết và cụ thể, với ước mong ông Giu-đa sẽ tỉnh ngộ, từ bỏ ý định phạm tội vì Chúa đã biết trước mọi sự rồi.

Sứ đồ Giăng ghi lại lời tuyên bố công khai của Chúa: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta” (câu 21). Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi chi tiết hơn: “Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi rằng: Có một người trong các ngươi sẽ phản Ta. Các môn đệ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: Người nào để tay vào mâm với Ta, ấy là người sẽ phản Ta. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho người phản Con Người! Thà nó chẳng sinh ra thì hơn! Giu-đa là người phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói” (Ma-thi-ơ 26:21-25). Thế nhưng ông Giu-đa vẫn quyết tâm từ chối cơ hội Chúa ban. Trước sự cứng lòng của ông, Chúa đành nói: “Sự ngươi làm hãy làm mau đi.” Ông Giu-đa quyết định bước ra, đi vào bóng đêm đen của tội lỗi (câu 30), để cuối cùng ông trở thành “đứa con của sự hư mất” (Giăng 17:12).

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa: “Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi” (II Cô-rinh-tô 13:5 BTTHĐ). Bài học nhắc nhở chúng ta không phải tất cả những ai ngồi trong nhà thờ đều thật lòng tin Chúa. Mỗi chúng ta cần phải tra xét đức tin của mình.

Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã thật sự tin Chúa chưa? Câu trả lời của bạn là gì?

Lạy Chúa, “xin giúp đỡ trong sự không tin của con” (Mác 9:24). Con quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của con và xin hứa bước đi theo Ngài trọn đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page