top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Con Đường Vinh Quang


Nghe

Giăng 13:31-32

“Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển” (câu 31-32).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi ông Giu-đa đi ra, Chúa dạy môn đệ về sự vinh quang như thế nào? Khi nào Con Người được vinh quang? Khi nào Đức Chúa Trời được vinh quang qua Con Người? Đức Chúa Trời kíp làm cho Con Người được vinh quang khi nào? Người theo Chúa chọn con đường nào để đi?

“Khi Giu-đa đã ra rồi,” tức là khi người quyết tâm phản bội Chúa, người đặt mình làm công cụ dưới tay Sa-tan, không còn hiện diện trong nhóm môn đệ của Chúa, thì Chúa Giê-xu phán dạy môn đệ nhiều điều quan trọng. Trước hết Chúa nói: “Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển.” Từ được lặp lại là “vinh hiển” tức vinh quang. Ai sẽ được vinh quang và vinh quang như thế nào?

“Con Người được vinh hiển.” Giờ đây là lúc Con Người, tức Chúa Giê-xu được vinh quang. Ông Giu-đa quyết định đi ra để bàn mưu bắt Chúa, nên Chúa biết giờ lên thập tự giá của Ngài đã gần kề. Trong chương trình cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê-xu sẽ được vinh quang qua sự chết của Ngài (Giăng 12:23). Con đường vinh quang là con đường chấp nhận hy sinh.

“Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người.” Chúa Giê-xu luôn làm theo ý muốn của Cha nên khi Ngài vâng lời chịu chết trên cây thập tự thì Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Chúa Giê-xu (Giăng 17:4-5). Con đường vinh hiển là con đường “vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8).

“Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển.” Chúa Giê-xu sắp chịu chết để cứu chuộc nhân loại, và Đức Chúa Trời sẽ làm vinh quang Chúa Giê-xu trong Đức Chúa Trời khi Ngài làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại.

Chính sự phục sinh của Chúa Giê-xu là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời làm vinh quang Ngài. Và việc này sẽ sớm xảy ra. Con đường vinh quang phải ngang qua thập tự, và cuối con đường thập tự, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự vinh quang đầy cao trọng (Phi-líp 2:9-11).

Người đời tìm vinh quang nơi tiền tài, danh vọng, địa vị. Con dân Chúa không chọn con đường thế gian thường đi, nhưng phải đi con đường Chúa đi. Con đường đi đến vinh quang là con đường hy sinh, vâng phục để đem ích lợi cho nhiều người. Bạn có bằng lòng đi theo con đường Chúa đã đi không?

Lạy Chúa, xin cho con không tìm vinh quang theo người đời, nhưng quyết noi dấu chân Chúa, bước đi trong sự vâng phục, hy sinh, và phục vụ để Đức Chúa Trời vinh quang qua đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Godsplan #ObeytheGod #Sacrifice #Serving #Obedience

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page