top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Sống Đang Hành Động


“Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì Ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc Ta sẽ hiện đến mách cho ngươi” (câu 15-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau lời mở đầu tự biện hộ, Sứ đồ Phao-lô nói tiếp những điều gì? Những lời chứng nào của ông cho thấy Chúa Giê-xu là Đấng Sống và là Đấng đang hành động trên cuộc đời ông? Bài học này thúc giục bạn sống với Chúa như thế nào?

Sau lời tự biện hộ và đặt câu hỏi làm khởi điểm cho lời chứng về Chúa (câu 1-8), Sứ đồ Phao-lô làm chứng lại việc trước đây do quá khích nên ông đã chống đối Danh Chúa Giê-xu, bức hại, tra tấn, và giết các tín hữu của Chúa từ nhà hội này đến nhà hội khác, từ trong nước đến nước ngoài (câu 9-11). Tiếp theo, ông làm chứng lại sự kiện diệu kỳ xảy ra với ông trên đường đi Đa-mách đã khiến ông trở nên một Cơ Đốc nhân nhiệt thành làm chứng cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại (câu 12-19).

Trong lời chứng này, Sứ đồ Phao-lô cho thấy Chúa Giê-xu, Đấng hiện ra với ông là Đấng Sống, Đấng đang hành động qua những câu nói của Chúa với ông sau đây: (1) Chúa hỏi trong câu 14: “sao ngươi bắt bớ Ta?”; (2) Chúa trả lời cho ông trong câu 15: “Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ”; (3) Chúa nói trong câu 16a: “vì Ta đã hiện ra cho ngươi…”; (4) Chúa nói tiếp trong câu 16b: “Ta sẽ hiện đến mách cho ngươi”; (5) Chúa nói trong câu 17a: “Ta sẽ bảo hộ ngươi…”; (6) và trong câu 17b: “…là nơi Ta sai ngươi đến.” Kèm theo đó là lời hứa: “Hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ” (câu 18).

Rõ ràng Chúa Giê-xu, Đấng đã bị người Giu-đa đóng đinh trên cây thập tự đã từ cõi chết sống lại, Ngài không chết luôn mà Ngài đang sống. Ngài đang điều khiển cuộc đời và sự phục vụ của Sứ đồ Phao-lô từng chi tiết trong hiện tại lẫn những việc phải thực hiện trong tương lai. Chính vì thế, ông thưa với vua rằng: “Tâu Vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời” (câu 19).

“Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Đấng chúng ta tôn thờ là Đấng Sống. Ngài đang sống và đang hành động, tể trị cũng như hướng dẫn cuộc đời mỗi con dân Ngài. Khi chúng ta sống và bước đi với Đấng Sống thì cho dù đang ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn không thấy mình cô đơn vì Đấng Sống đang điều khiển cuộc đời mình. Ngài hứa ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Ha-lê-lu-gia!

Bạn có đang thật sự sống với Đấng Sống không?

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng tin cậy Chúa và vâng theo chương trình tốt đẹp Ngài đã vạch ra cho cuộc đời con, vì con biết Ngài là Đấng Sống đang hành động và dẫn dắt đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page