top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đối Diện Với Chúa


“Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ bênh vực tính hạnh ta trước mặt Ngài” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khẳng định điều gì với các bạn? Tại sao ông có thể can đảm đối diện với Chúa? Đức tin của ông nơi Chúa ra sao? Bạn xét mình như thế nào trong giờ cầu nguyện tương giao với Chúa?

Sau khi nói các bạn sống giả dối với người và với Chúa (câu 1-12), ông Gióp nói tiếp với họ rằng ông muốn đối diện với Chúa. Các bạn cứ cho rằng vì tội lỗi ông làm, nên phải chịu tai họa thảm khốc cho cả gia đình và cho chính thân thể ông. Nhưng ông Gióp khẳng định với các bạn rằng ông không có tội trong tai họa ông đang gánh chịu. Ông muốn trực tiếp trình vụ việc lên Đức Chúa Trời và chứng minh sự liêm chính của ông. Trong cơn đau buồn, ông bày tỏ ba điều chính. Thứ nhất, ông khẳng định niềm tin không thay dời của ông với Chúa: “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (câu 15). Sự kính sợ Đức Chúa Trời và sự trọn vẹn của ông Gióp (xem 2:3) là lý do Sa-tan giáng họa trên ông. Sa-tan đã thất bại vì cho rằng khi tai họa giáng trên ông Gióp, ông sẽ phỉ báng Chúa (xem 2:5). Thứ hai, ông chấp nhận điều không may, thậm chí là mất mạng khi biện luận và bênh vực tính hạnh của ông với Chúa: “Mặc dù xảy đến cho ta điều gì” hay phải “liều sinh mạng mình” (câu 13, 14), vì ông Gióp biết rằng ông sẽ không sống được trước sự thánh khiết của Chúa. Ông nói với các bạn nếu ông là “kẻ vô đạo” (câu 16), ông sẽ không liều mạng đối diện với Chúa. Thứ ba, ông tin rằng chỉ có Chúa là Đấng có năng quyền giải cứu ông khi ông vô tội: “Chánh điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta” (câu 16). Ông minh chứng cho các bạn tin rằng ông vô tội trước Chúa và những thử thách hoạn nạn ông đang phải gánh chịu không phải là hậu quả của tội ác ông làm.

Như Vua Đa-vít thưa với Chúa: “Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24). Ông Gióp cũng xét lòng mình và tìm đến Chúa. Mọi Cơ Đốc nhân cần phải đối diện với Chúa mỗi ngày trong sự cầu nguyện tương giao với Chúa, xin Chúa tra xét công việc mình làm. Chúng ta không kiêu ngạo để rơi vào tội lỗi, nhưng cũng không tự ti mà không bênh vực việc làm ngay thẳng của mình. Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn, bảo vệ, cáo trách chúng ta mỗi ngày, giúp chúng ta sống ngay thẳng và trung thành với Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh nên Ngài không chấp nhận tội lỗi; nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương nên luôn tha thứ tội lỗi và cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta biết ăn năn trở lại với Ngài.

Lạy Chúa là Đấng Công Bình và Yêu Thương, khi con tương giao với Ngài mỗi ngày, xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ, cáo trách, và giữ con khỏi điều ác, để con biết ăn năn tội và quay về với Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page