top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Ăn Năn và Đức Tin Thật


“Nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các Dân Ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp khởi đầu sự rao giảng của Sứ đồ Phao-lô gồm các điểm chính nào? Qua đó, bạn hiểu được ý nghĩa của sự ăn năn thật là gì? Sự ăn năn và đức tin thật luôn dẫn đến sự thay đổi nào trong đời sống?

Sau khi Sứ đồ Phao-lô làm chứng lại sự kiện diệu kỳ xảy ra với ông trên đường đi Đa-mách, lý do khiến ông trở nên một Cơ Đốc nhân nhiệt thành làm chứng cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại, và thế nào ông nhận được sự sai phái của Chúa (câu 9-18), ông Phao-lô thưa với Vua Ạc-ríp-ba rằng từ đó ông không dám chống cự với khải tượng từ trời. Ông khởi đầu ngay bằng sứ điệp rao giảng cho những người ở thành Đa-mách, rồi đến thành Giê-ru-sa-lem cùng xứ Giu-đê, sau đó ông rao truyền cho cả Dân Ngoại. Sứ điệp của ông có hai điểm chính: Trước hết là phải ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời. Tiếp theo là phải chứng tỏ lòng ăn năn thật bằng những công việc xứng hợp. Nội dung ông muốn truyền đến mọi người chính là điều các tiên tri và ông Môi-se đã nói đến, đó là “Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhứt từ trong cõi chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại” (câu 23). Ông nhấn mạnh rằng người Do Thái và người ngoại bang đều được ban cho quyền nhận lãnh ơn cứu rỗi của Chúa như nhau, mọi người đều nằm trong tình yêu và ân sủng cứu rỗi của Chúa.

Sứ điệp của Sứ đồ Phao-lô rao giảng cho chúng ta thấy ý nghĩa của sự ăn năn và đức tin thật. Trước hết, cần phải biết mình có tội, quay về với Đức Chúa Trời để ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Tiếp theo, phải “làm công việc xứng đáng với sự ăn năn,” nghĩa là phải thể hiện lòng ăn năn thật không chỉ qua lời nói mà còn qua đời sống thay đổi bằng những việc làm xứng hợp. Khi viết thư cho Hội Thánh Ê-phê-sô, ông Phao-lô cũng đã khẳng định: “Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo (Ê-phê-sô 2:8-10). Chúng ta được cứu bởi đức tin, nhưng đức tin thật luôn bày tỏ bằng các việc lành.

Bạn làm chứng cho người khác như thế nào để giúp họ ăn năn thật và có đời sống thay đổi xứng hiệp?

Lạy Chúa, xin cho con có đời sống thay đổi xứng hiệp với lòng ăn năn thật, và xin Chúa cũng cho con biết làm chứng cho người khác cách đúng đắn để họ cũng biết ăn năn và có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

86 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page