top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ


“Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm:

Các môn đệ tranh luận với nhau về điều gì?

Do cuộc tranh luận đó, Chúa Giê-xu dạy họ thế nào về sự lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ?

Bạn áp dụng gì cho mình qua bài học này?

Mặc dù theo Chúa và gần gũi với Ngài suốt ba năm, được Chúa nhắc nhở đừng giống như người thế gian, tức là đừng đấu tranh để được làm đầu, để giành quyền lực, uy quyền vì tư lợi (Mác 9:35; 10:31), nhưng các môn đệ Chúa vẫn chưa hiểu. Họ tranh luận với nhau ai sẽ là người lãnh đạo sau khi Chúa Giê-xu chết. Chúa biết bởi sự kiêu ngạo mà họ tranh luận với nhau ai là người lớn nhất trong số họ. Vì vậy, Ngài giải thích rằng cách suy nghĩ của họ giống như người thế gian chứ không như con cái Đức Chúa Trời. Các lãnh tụ đời này sống vị kỷ và kiêu ngạo khi họ tranh giành nhau để đạt được vinh quang. Nhưng Chúa dạy môn đệ cần phải nhận biết rằng lãnh đạo là phục vụ, nếu muốn làm lãnh đạo phải trở nên một đầy tớ (Mác 10:43-44), và làm đầy tớ Chúa có nghĩa là phải làm đầy tớ cho anh chị em (II Cô-rinh-tô 4:5). Chúa muốn các môn đệ phải hiểu rằng nếu họ chỉ mãi đam mê danh, lợi, quyền thì không xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Vậy nên, ai muốn được địa vị cao trọng thì phải tận tâm phục vụ người khác trong tinh thần khiêm nhường và hạ mình của một người phục vụ.

Trên hết, Chúa Giê-xu là tấm gương cho chúng ta noi theo, Ngài phán: “Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các ngươi như người hầu việc vậy” (câu 27). Một lần nữa, chúng ta thấy sự dạy dỗ của Chúa trái ngược với sự dạy dỗ của thế gian. Người thế gian tìm cách hạ người khác xuống để mình được cất lên; tranh giành nhau, dùng mọi thủ đoạn để làm lãnh đạo; nhưng người thuộc về Chúa luôn hạ mình xuống để phục vụ người khác trong tinh thần đầy tớ. Và đây chính là sự cao trọng thật mà Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài cũng như mỗi chúng ta là con cái thật của Chúa.

Điều đáng buồn nhất là tinh thần thế gian đang thâm nhập vào Hội Thánh ngày nay khi con người tự đề cao bản thân qua những tấm bằng cấp, học vị, chức vụ, và tự coi mình là người cao trọng nhất. Mỗi chúng ta cần nhìn lại chính mình và hãy tự nhắc nhở mình rằng nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì chúng ta không là gì cả.

Bạn có bằng lòng làm một đầy tớ phục vụ anh chị em mình không?

Lạy Chúa, xin cứu con khỏi tham vọng tìm kiếm danh lợi quyền cho riêng mình. Xin dạy con học theo gương Chúa luôn sống khiêm nhường hạ mình phục vụ người khác trong tinh thần của một đầy tớ ngay lành trung tín.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page