top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Làm Đầy Tớ Của Anh Chị Em


“Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm:

Sứ đồ Phao-lô cho biết ông phục vục Chúa với tinh thần và thái độ như thế nào?

Là đầy tớ Chúa nhưng tại sao Sứ đồ Phao-lô xưng mình là đầy tớ anh em?

Chúa Giê-xu cho chúng ta gương mẫu nào về sự lãnh đạo thuộc linh? Tâm tình của Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở bạn điều gì về tinh thần phục vụ?

Khác với thư I Cô-rinh-tô với lời lẽ nghiêm khắc, Sứ đồ Phao-lô viết thư II Cô-rinh-tô có tính cách cá nhân và trải lòng mình ra với các tín hữu Cô-rinh-tô, qua đó, chúng ta học được nhiều điều về tâm tình của người lãnh đạo thuộc linh. Trước hết, ông xác định mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, nhận lãnh chức vụ bởi ơn thương xót của Ngài, vì vậy ông khẳng định nếp sống của ông luôn khước từ những việc làm mờ ám, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô xảo quyệt hoặc xuyên tạc, bẻ cong Lời Đức Chúa Trời, nhưng thẳng thắn giãi bày chân lý cho mọi người (câu 1-2). Trong câu 5 Sứ đồ Phao-lô tâm tình rằng vì là đầy tớ Đức Chúa Trời nên ông không rao giảng tư tưởng, ý riêng của ông. Cái tôi của người đầy tớ coi như đã chết, chỉ biết hết lòng phục vụ và rao giảng về Chủ của mình là Chúa Giê-xu Christ. Mặc khác, vì Chúa Giê-xu, ông coi mình cũng là đầy tớ của anh em.

Chúa Giê-xu Christ “vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:6-7). Ngài cũng từng dạy về tinh thần đầy tớ và nêu gương cho các môn đệ rằng: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Chúa Giê-xu đã mặc lấy hình đầy tớ và sẵn sàng làm đầy tớ phục vụ mọi người. Sứ đồ Phao-lô là đầy tớ Chúa nên ông xác định mình cũng phải sống và phục vụ như Chủ của mình, đó là phải sẵn sàng “vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu” mà “xưng mình là đầy tớ của anh em.” Như vậy, người lãnh đạo thuộc linh là đầy tớ của Chúa và cũng là đầy tớ của anh em; phục vụ Chúa và cũng phục vụ bầy chiên Chúa giao cho, không thể chỉ chọn một trong hai. Người lãnh đạo thành công là người giữ nếp sống công chính, ngay thẳng trước mặt Chúa và tận tâm phục vụ anh chị em trong tinh thần đầy tớ.

Bạn có bằng lòng vì lòng yêu mến Chúa Giê-xu mà xưng mình là đầy tớ của anh chị em không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã dùng con như một đầy tớ hèn mọn của Ngài. Xin cho con hết lòng phục vụ Chúa, sống nếp sống xứng đáng cho Chúa, và tận tâm phục vụ bầy chiên Ngài giao cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

55 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page