top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tôn Trọng


“Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi người đầy tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một Chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm:

Người chủ Cơ Đốc cần phải cư xử với những người làm công theo những nguyên tắc nào? Vì sao?

Bạn rút ra những nguyên tắc nào trong việc lãnh đạo thuộc linh và áp dụng vào thực tiễn ra sao?

Kinh Thánh không chỉ có giá trị thuộc linh tuyệt đối, nhưng còn có những giá trị xã hội rất tốt đẹp. Trong một bối cảnh xã hội nặng giai cấp mà Sứ đồ Phao-lô lại đưa ra những lời dạy gây bất ngờ mang tính cách mạng về người chủ và đầy tớ. Thời bấy giờ, khi việc một người chủ coi thường hoặc cư xử tệ bạc với người làm công là việc bình thường thì Sứ đồ Phao-lô dạy người chủ Cơ Đốc rằng: “Hãy đối đãi người đầy tớ mình đồng một thể ấy.” Nghĩa là người chủ hãy đối xử với đầy tớ của mình như cách mà Lời Chúa dạy người đầy tớ phải cư xử với chủ. Người đầy tớ Cơ Đốc phải kính sợ Chúa, làm việc vì Chúa, thật thà, làm việc hết lòng, chăm chỉ, và yêu thương chủ (câu 5-8).

Và người chủ Cơ Đốc cũng phải thực hành “đồng một thể ấy”: Tôn trọng người làm công, quan tâm đến họ, thật thà trong cách cư xử với họ, và yêu thương họ. Cả hai phải nhận biết thẩm quyền đến từ Chúa. Người đầy tớ nhận biết điều này nên vâng phục chủ, và chủ cũng phải nhận biết điều này để không lạm dụng quyền hạn của mình. Nếu người chủ muốn đầy tớ kính trọng mình thì cũng hãy kính trọng đầy tớ, nếu muốn đầy tớ yêu mến mình thì cũng hãy yêu mến họ. Đây cũng là điều mà người lãnh đạo thuộc linh phải thực hành. Nếu một người chủ còn phải tôn trọng, yêu thương, quan tâm đến đầy tớ mình, thì huống chi chúng ta là con cái Chúa, là anh chị em của nhau, cùng nhau “làm đầy tớ” cho Vương Quốc Đức Chúa Trời thì lại càng phải tôn trọng, quan tâm, yêu thương bầy chiên mà Chúa giao phó cho mình là dường nào.

Người chủ phải cư xử với đầy tớ mình một cách bình đẳng là “vì biết rằng mình với chúng nó đều có một Chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.” Dù là người lãnh đạo thì chúng ta cũng chỉ là một quản gia cho Chúa. Mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Dù chúng ta được đặt ở vị trí lãnh đạo không có nghĩa là chúng ta có giá trị hơn người khác. Và Đức Chúa Trời rất công bình, không thiên vị ai cả. Nếu người dưới quyền không cư xử đúng với người lãnh đạo, chắc chắn Chúa sẽ sửa dạy họ, nhưng nếu người lãnh đạo mà không tôn trọng, yêu thương, thật thà với người dưới quyền của mình, chắc chắn cũng sẽ bị Chúa sửa phạt.

Bạn tôn trọng anh chị em hay đòi hỏi người khác tôn trọng mình?

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết vị trí và vai trò Chúa ban cho con, cư xử phải lẽ và đúng đắn với mọi người trong tình yêu thương và sự tôn trọng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page