top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đừng Bối Rối - Hãy Tin


“Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm:

Chúa dạy bí quyết nào để các môn đệ không bối rối khi Chúa lìa họ?

Chúa phán “cũng hãy tin Ta nữa” là tin vào những điều gì?

Làm thế nào bạn đứng vững trước nan đề trong cuộc sống?

Cuộc trò chuyện của Chúa với môn đệ sau khi Ngài rửa chân cho họ khiến họ vô cùng bối rối. Làm sao không bối rối được khi họ theo Chúa suốt ba năm, nay lại được Chúa cho biết có một người sẽ phản Ngài mà họ chưa biết là ai, chẳng những bối rối mà họ nghi ngờ cả chính mình nên ai nấy đã hỏi Chúa có phải mình không? Rồi Sứ đồ Phi-e-rơ là người mạnh mẽ nhất trong nhóm lại được Chúa nói trước là sẽ chối Chúa ba lần! Chúa lại nói nơi Ngài đi họ sẽ không thể theo Ngài được, vậy Chúa đi đâu, và họ sẽ đi đâu, làm gì khi Chúa lìa họ. Chúa Giê-xu biết tâm trạng lo âu của họ nên Ngài phán ngay rằng “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.”

Chúa Giê-xu sắp lìa môn đệ để lên thập tự giá theo chương trình đã định sẵn. Bí quyết để môn đệ đừng bối rối là “hãy tin.” “Hãy tin Đức Chúa Trời,” đây là niềm tin truyền thống của họ, họ đã tin và thờ phượng Đức Chúa Trời và vẫn giữ vững niềm tin đó dù đang phải sống dưới ách nô lệ của một nước đa thần và thờ hình tượng. Chúa biết nhưng Ngài muốn nhắc lại để họ xác quyết thêm lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Ngài còn phán thêm “cũng hãy tin Ta nữa.” Nếu họ đã vững tin nơi Đức Chúa Trời thể nào thì cũng phải tin Chúa Giê-xu như vậy. Họ sẽ không còn thấy Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt nữa nhưng hãy tin Ngài như họ đã tin Đức Chúa Trời là Đấng vô hình. Nếu Chúa Giê-xu đã giãi bày Ngài là Đấng Mết-si-a đã đến thì họ hãy tin Ngài như họ đã tin Đức Chúa Trời là Đấng hứa ban Đấng Mết-si-a mà họ trông đợi. Và Ngài cũng đã dạy rằng “Ta với Cha là một” thì cũng hãy tin Ngài như đã tin Đức Chúa Trời. Lòng tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời và nơi Chúa Giê-xu sẽ là sức mạnh để vượt thắng những bối rối, lo âu trong lòng sau khi Chúa lìa họ về trời.

Cuộc sống người theo Chúa không tránh khỏi những sóng gió ba đào, có nhiều điều xảy đến chúng ta không hiểu được, nhiều nan đề gần như không lối thoát… Bối rối chỉ đưa chúng ta vào bế tắc, nhưng cứ giữ vững đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chắc chắn chúng ta sẽ đứng vững không hề nao núng trước nan đề, để rồi sau đó sẽ thấy ơn Đức Chúa Trời quá diệu kỳ cho chúng ta.

Bạn có bối rối ngã lòng trước những nan đề xảy đến trong cuộc sống không?

Lạy Chúa, khi con bối rối trước nan đề trong cuộc sống, xin Lời Ngài nhắc nhở con đừng bối rối nhưng hãy tin. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu, con tin Ngài. Xin cho con cứ vững vàng theo Chúa cho đến cuối cùng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page