top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma


Nghe

Giăng 14:1-7

“Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài” (câu 6-7).

Câu hỏi suy ngẫm:

Chúa Giê-xu đã giải đáp thắc mắc của Sứ đồ Thô-ma như thế nào?

Câu trả lời của Chúa cho bạn biết gì về chính Ngài?

Tại sao con người thất bại khi tự tìm con đường cứu rỗi cho mình?

Bạn giúp cho người khác thế nào sau khi học biết bài học này?

Mặc dù Chúa Giê-xu đã hé mở cho môn đệ biết Chúa đi đâu và Ngài đi để chuẩn bị sẵn những gì cho họ (câu 2-3), nhưng Sứ đồ Thô-ma vẫn chưa thấu hiểu được Lời Chúa, ông thưa rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?” (câu 5). Chúa Giê-xu trả lời cho những thắc mắc của Sứ đồ Thô-ma rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” Chỉ cần đến với Chúa Giê-xu, con người có đủ mọi điều cần thiết và được thỏa đáp mọi thắc mắc về đời người.

Ngài không phải là Đấng chỉ đường, vì Ngài chính là Con Đường, sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mở ra một con đường từ đất lên trời; Ngài không chỉ dạy chân lý, vì Ngài chính là Chân Lý; Ngài không chỉ cách cho người ta tu luyện để mong có sự sống, vì trong Ngài có sự sống, Ngài chính là Nguồn Sống. Ngài không phải là một trong nhiều con đường theo cách người ta thường nói “Đạo nào cũng là đạo,” mà Ngài là Con Đường Duy Nhất đưa con người đến với Cha, không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.

Ngoài Chúa Giê-xu thì không có một con đường nào khác giúp cho con người được cứu rỗi. Rồi Chúa phán tiếp: “Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.” Một lần nữa, chân lý “Ta với Cha là một” hiện rõ ở đây. Ai biết Chúa Giê-xu thì cũng biết Cha, và Chúa nói ngay từ bây giờ, nếu các môn đệ đã biết Chúa Giê-xu thì họ đã biết Cha và thấy Cha vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người đang ở giữa họ.

Con người nói chung phần lớn nhận biết mình là người có tội, và để tìm con đường cứu rỗi thì có người nói chỉ cần tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ là được; hoặc họ đi tìm bằng những con đường tu thân tích đức vì nghĩ rằng “đường nào cũng về La Mã”; hoặc họ đi theo lời dạy của giáo chủ này, vĩ nhân nọ…Tuy nhiên, đã là con người tội lỗi thì không ai có thể tu tâm dưỡng tánh mà lên thiên đàng được; và cũng không thể có một tội nhân nào có thể cứu tội nhân khác. ‘Chỉ có con đường đưa ta vào Thiên quốc, Giê-xu là chính Con Đường!’ (Lời biệt Thánh ca Con Đường Duy Nhất).

Bạn biết mình đã được đến cùng Cha chưa?

Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Đức Chúa Trời, là đường đi, chân lý, và sự sống. Xin dùng con giúp cho nhiều người khác nhận biết Chúa để họ cũng được đến cùng Cha.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#praywiththeLord #comfortable #FollowingGod #stillfaith

20 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page