top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Thương Chúa Dạy


“Hỡi đất, hãy nghe: Này, Ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân này, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe Lời Ta, và đã bỏ luật pháp Ta” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm:

Người Ít-ra-ên đã ngoan cố trước lời khuyến cáo và khuyên răn của Đức Chúa Trời như thế nào?

Ngài đã làm gì để cảnh tỉnh họ quay trở lại con đường đúng?

Qua sự sửa phạt đó, bạn học được gì về tình yêu thương của Chúa?

Trước lời khuyến cáo và khuyên răn của Đức Chúa Trời, tuyển dân vẫn quyết định bước đi cách lầm lạc trong ý tưởng của mình. Họ ngoan cố đưa ra quan điểm: “Chúng tôi không khứng đi đường ấy” (câu 16), “Chúng tôi không khứng nghe” (câu 17). Như thế có nghĩa là họ quyết tâm không nghe Lời Chúa cáo trách và từ bỏ luật pháp của Ngài. Khuyên răn, cảnh cáo không còn hữu hiệu với một dân vô cùng cứng lòng và “tai chưa chịu cắt bì.” Giờ đây, phương cách duy nhất để dân Chúa có thể quay trở lại con đường đúng đắn chính là cho họ đối diện với sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Ngài dùng “một dân đến từ xứ phương bắc; một nước lớn dấy lên từ nơi đầu cùng đất” (câu 22) để tấn công và tiêu diệt họ.

Sự hủy diệt này đã được mô tả như một người hái nho khi vào thu hoạch vườn nho thì hái sạch những trái nho không chừa sót bất cứ trái nào (câu 9). Đội quân phương bắc này được trang bị vũ khí đầy đủ với cung, giáo, và ngựa chiến. Tinh thần hiếu chiến sôi sục như sóng biển cuộn trào. Và họ được mô tả “thật là dữ tợn, chẳng có lòng thương xót” (câu 23). Vậy là không còn con đường giải thoát nào cho dân Chúa. Sự hủy diệt sẽ đến với cha mẹ, con cái, và toàn thể láng giềng (câu 21).

Đức Chúa Trời cho phép tuyển dân của Ngài đối diện với cơn hoạn nạn lớn và kinh khiếp, điều đó không có nghĩa là Ngài không còn yêu thương họ, nhưng đây là phương cách Ngài dùng để ngăn họ khỏi lún sâu vào con đường sai trái. Tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân không phải là tình yêu dung chứa tội lỗi, nhưng là tình yêu giúp người được yêu điều chỉnh suy nghĩ để có thể hành động đúng đắn. Từ ý tưởng sai lạc, dân Chúa phải gánh lấy hậu quả, để qua đó họ nhận biết điều sai trái của mình và có cơ hội ăn năn quay trở về con đường đúng. Chúng ta thường hiểu sai về tình yêu thương, cho rằng yêu thương thì phải nuông chiều và không sửa phạt. Bài học cho chúng ta hiểu được tình yêu thương đúng đắn Chúa dạy không miễn trừ sự sửa phạt, vì yêu thương đúng chính là hành động nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho người mình yêu, kể cả kỷ luật hay sửa phạt khi cần thiết.

Bạn có hiểu sai về tình yêu thương Chúa dạy không?

Bạn thể hiện tình yêu với người khác như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn lắng nghe Lời Ngài, biết thức tỉnh trước những sự sửa phạt của Ngài để con bước đi trong ý muốn của Chúa không xoay qua bên hữu hoặc bên tả.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page