top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Mầu Nhiệm Kín Giấu


“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta”(câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm:

“Sự mầu nhiệm kín giấu” là điều gì? “Sự mầu nhiệm” này được ban cho ai và giấu kín với ai?

Bạn có trách nhiệm gì khi nhận được ân sủng hiểu sự mầu nhiệm kín giấu của Chúa?

Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bày tỏ qua sứ điệp Phúc Âm là sự mầu nhiệm kín giấu chưa hề được biết đến trong các đời trước. Điều này cần được hiểu rằng chương trình cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời hoạch định từ trước muôn đời, song chưa đến thời điểm của Đức Chúa Trời nên sự mầu nhiệm ấy chưa được mạc khải. Nhưng nay, nghĩa là từ khi Chúa Giê-xu Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá, đến ngày thứ ba Ngài sống lại để hoàn thành chương trình cứu rỗi, thì sự mầu nhiệm này được hiển lộ.

Qua Chúa Thánh Linh, sự mầu nhiệm ấy được bày tỏ rõ ràng cho tất cả tội nhân thật lòng ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa Cứu Thế của mình. Họ là những thành phần mà Kinh Thánh nói đến là những người đang trông mong, yêu mến Đức Chúa Trời (câu 9c). Còn với những ai khước từ ân sủng ấy hoặc chưa từng được nghe biết về Tin Lành thì sự mầu nhiệm ấy vẫn còn là điều giấu kín đối với họ. Những người thế gian cùng những nhà lãnh đạo đời này luôn tự cao và đặt niềm tin vào sự khôn ngoan cùng địa vị của mình nên họ bị che khuất không nhận biết chân lý.

Việc những nhà lãnh đạo thế gian như Vua Hê-rốt, thầy tế lễ thượng phẩm, Quan Tổng trấn Phi-lát, những thành viên của phái Pha-ri-si và Sa-đu-sê, cùng đoàn dân đông ngày xưa đã đóng đinh Chúa Giê-xu Christ cho thấy họ không hề biết được “sự mầu nhiệm” trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời (câu 8).

Nếu không phải Đức Chúa Trời chủ động bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại thì chắc rằng chúng ta vẫn còn dò dẫm trong bóng tối, cũng như không thể tìm được phương cứu rỗi cho linh hồn mình. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “...ân điển đó đã ban cho tôi, …để rao truyền cho Dân Ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời…” (Ê-phê-sô 3:8-9). Mỗi chúng ta ngày nay cũng đã được Chúa ban cho ân sủng đó, nên mỗi người phải hết lòng rao truyền sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho nhiều người để họ nghe và hiểu được chân lý mà được cứu. Đó là trách nhiệm của chúng ta là những người đã được Chúa ban cho ân sủng hiểu sự mầu nhiệm kín giấu.

Bạn có hết lòng rao truyền sự mầu nhiệm kín giấu của thập tự giá chưa?

Cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài đã bày tỏ sự mầu nhiệm kín giấu cho con. Xin cho con hết lòng rao truyền sự mầu nhiệm về thập tự giá của Chúa để nhiều người biết mà được cứu.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page