top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Thánh Linh Giãi Bày Chân Lý


“Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết ai có thể thông hiểu và dò xét mọi sự, cả đến “sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời”? “Thần thế gian” mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến (câu 12) được hiểu như thế nào? Bằng cách nào con người có thể hiểu được “sự mầu nhiệm kín giấu” của Đức Chúa Trời?

Chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho loài người chính là sự mầu nhiệm kín giấu và cũng là nội dung của những điều được Sứ đồ Phao-lô gọi là “sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” Đây là những điều con người không thể cậy “thần thế gian” để có thể hiểu biết được. Song chính nhờ Thánh Linh từ Đức Chúa Trời giãi bày, giúp con người hiểu được lẽ thật cao quý này. “Thần thế gian” có thể được hiểu là sự khôn ngoan thuộc về trần gian, sự khôn ngoan theo tính xác thịt. Vì tội lỗi đã làm hư hoại tâm linh tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho con người, cho nên con người trần tục không thể hiểu được chương trình cứu rỗi của Đấng Sáng Tạo nếu chưa được Chúa Thánh Linh mở lòng, mở trí cho. Chỉ duy nhất Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Đấng “…dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa” (câu 10) mới có năng quyền giãi bày những điều trong Đức Chúa Trời cho con người được rõ.

Công tác của Chúa Thánh Linh trong chương trình cứu rỗi nhân loại vô cùng quan trọng. Nếu chỉ có Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu rỗi, và chương trình ấy được thực hiện qua Chúa Giê-xu, nhưng không có sự tỏ bày của Chúa Thánh Linh thì con người tội lỗi thật không có cách nào hiểu được lẽ thật mầu nhiệm này. Và như vậy, lẽ thật ấy mãi mãi vẫn là “sự mầu nhiệm kín giấu” và con người sẽ vẫn tiếp tục sống trong sự bất lực với nan đề tội lỗi và cả hậu quả mà tội lỗi đem đến. Song tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban Chúa Thánh Linh để giải bày “sự mầu nhiệm” ấy để chúng ta được hiểu và đón nhận. Phúc Âm Cứu Rỗi là sự khôn ngoan huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, và ơn lớn lao này chỉ dành cho những ai có Chúa Thánh Linh trong lòng soi sáng mới thấy và hiểu được thánh ý của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì thế, Phúc Âm Cứu Rỗi vẫn còn và mãi sẽ là “sự mầu nhiệm kín giấu” với những người vô tín, cứng lòng, cho dù họ được xem là người khôn ngoan hay được biết đến là người có quyền thế trên trần gian này, chỉ vì một lý do duy nhất là họ không có Chúa Thánh Linh để soi sáng, để mở tâm trí cho được hiểu điều thuộc linh.

Bạn có nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hiểu được “sự mầu nhiệm” của Chúa chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài đã ban Chúa Thánh Linh để giãi bày, giúp cho con hiểu được lẽ thật cứu rỗi mà Ngài đã hoạch định và dành cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page