top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Để Hiểu Biết Những Điều Thuộc Linh


“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm:

“Thần thế gian” là gì?

Sứ đồ Phao-lô cho biết bằng cách nào con người có thể hiểu được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời?

Những ai có thể nhận lãnh được Chúa Thánh Linh?

“Thần thế gian”hoặc linh của thế gian được nhắc đến trong câu 12 có thể hiểu là những sự khôn ngoan của đời này, đây là sự khôn ngoan tự nhiên mà Đức Chúa Trời ban cho tạo vật của Ngài nhưng đã bị hư hoại do hậu quả của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô đã nhận định: “Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy” (I Cô-rinh-tô 1:21).

Ở đây, Sứ đồ Phao-lô hướng mọi người đến sự khôn ngoan có giá trị cao hơn và ý nghĩa hơn, đó chính là sự khôn ngoan đến từ Thần của Ngài là Chúa Thánh Linh. Các sứ đồ khẳng định không phải bởi thần trí của sự khôn ngoan nhưng chính Thánh Linh từ Đức Chúa Trời giúp cho họ hiểu biết những ân tứ ban cho từ thiên thượng. Nhiều người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đề cao và tôn sùng sự khôn ngoan, triết học của đời này, nhưng Sứ đồ Phao-lô và những vị sứ đồ khác khẳng định trong câu 13 rằng, cho dù họ cũng sở hữu những tri thức cùng sự khôn ngoan của loài người, nhưng họ không hề dạy dỗ chân lý của Chúa bằng những kiến thức của đời, mà họ cậy sự khôn ngoan của Chúa Thánh Linh soi sáng thì mới có thể hiểu và truyền đạt những chân lý thuộc linh một cách rõ ràng cho các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô.

Từ “chúng ta” trong câu 12-13 có thể chỉ về những vị sứ đồ Chúa chọn viết ra Lời mạc khải từ Đức Chúa Trời để ban cho loài người. Họ nhận lãnh thần trí của sự khôn ngoan từ Chúa Thánh Linh để dùng những lời lẽ thuộc linh giãi bày chân lý thuộc linh. Tuy nhiên, từ lúc Chúa Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần, những Cơ Đốc nhân nói chung khi tin nhận Chúa Giê-xu và hết lòng tìm kiếm Chúa sẽ được sự soi sáng của Chúa Thánh Linh để có thể hiểu được những lẽ thật thuộc linh được Đức Chúa Trời mạc khải trong Kinh Thánh.

Vì vậy, để hiểu được những lẽ thật thiêng liêng thì sự khôn ngoan theo tính thiên nhiên không thể giúp được cho chúng ta. Duy chỉ có sự soi sáng từ Thần Linh của Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là sự ban cho không phân biệt người nào, hễ ai trong chúng ta khát khao hiểu được lẽ thật và đến với Đức Chúa Trời với tấm lòng khiêm nhường thì đều nhận lãnh được ơn ban ấy.

Đối với bạn, những lẽ thật thuộc linh có còn là những “điều mầu nhiệm kín giấu” không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin Thánh Linh Ngài soi sáng và chỉ dạy con hầu cho con hiểu được Lời sâu nhiệm của Chúa và những ơn mà Ngài ban cho.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page