top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vật Lộn Với Đức Chúa Trời


“Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Ít-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm:

Việc gì xảy ra khi ông Gia-cốp ở lại một mình trong đêm?

Tại sao Chúa hỏi tên của ông Gia-cốp?

Việc đổi tên từ Gia-cốp qua Ít-ra-ên mang ý nghĩa gì?

Câu chuyện cho thấy Chúa là Đấng chủ động như thế nào trên cuộc đời ông Gia-cốp?

Bạn học được điều gì cho mình?

Ông Gia-cốp đã làm quá nhiều điều sai trật với anh mình. Khi ra đời đã nắm gót anh vì vậy mới mang tên Gia-cốp nghĩa là nắm gót chân, còn nghĩa bóng là chiếm vị, lừa đảo. Sau đó ông gạ anh bán quyền trưởng nam chỉ với một tô canh phạn đậu; rồi thông đồng với mẹ giả dạng ông Ê-sau để lừa cha chúc phước cho mình. Giờ đây, trên đường dẫn vợ con và bầy gia súc trở về, ông Gia-cốp sợ anh mình trả thù, nên ban đêm ông âm thầm đưa vợ con qua rạch Gia-bốc, còn ông ở lại một mình.

Tại đây, có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông bất phân thắng bại, đến khi người ấy đánh trặc xương hông của ông, thì ông mới chịu thua. Nhưng khi người đó đòi đi thì ông Gia-cốp không chịu và đòi người phải ban phước cho ông mới được. Vị này hỏi tên ông là gì mục đích để ông Gia-cốp phải xưng nhận rằng mình là người nắm gót, người xấu xa lừa đảo. Khi được vị này đổi tên ông thành Ít-ra-ên, nghĩa là người tranh đấu với Đức Chúa Trời, và ban phước cho ông thì ông nhận biết vị ấy không phải là người phàm nhưng chính là Đức Chúa Trời, ông nói: “Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu” (câu 30).

Qua câu chuyện, chúng ta thấy rõ không phải ông Gia-cốp chủ động mà Đức Chúa Trời là Đấng chủ động trong mọi sự. Ngài chủ động gặp ông Gia-cốp, chủ động vật lộn với ông suốt đêm, khi nói ông Gia-cốp thắng nghĩa là ông đã nhận được sự ban phước của Chúa. Ngài chủ động bắt phục ông Gia-cốp bằng cách đánh trặc xương hông, chủ động bắt ông phải xưng ra bản tính xấu xa, lừa đảo của mình bằng cái tên Gia-cốp, chủ động ban phước cho ông khi ông cầu xin. Đặc biệt, Ngài đã chủ động đổi tên ông Gia-cốp, người nắm gót, thành Ít-ra-ên, người vật lộn với Đức Chúa Trời. Sau khi được Đức Chúa Trời đào luyện và ban phước, cuộc đời ông Gia-cốp hoàn toàn thay đổi theo đúng kế hoạch Chúa đã định sẵn cho ông.

Trong bước đường theo Chúa, chúng ta thường nghĩ rằng mình chủ động làm điều này, việc nọ cho Chúa, nhưng không phải vậy, Chúa vẫn luôn chủ động bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ chúng ta, và đặc biệt là ban cho chúng ta đủ mọi phước thiêng liêng để chúng ta trở thành người hữu dụng cho Chúa. Hãy đầu phục Chúa trọn vẹn để nhận được phước hạnh thuộc linh Chúa ban.

Bạn nghĩ mình đã chủ động phục vụ Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con biết đầu phục Chúa để được Ngài ban phước, biển đổi cuộc đời con, và sử dụng con trong chương trình kế hoạch của Ngài

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

396 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page