top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chọn Lựa Giữa Phước Lành Và Rủa Sả


“Kìa, ngày nay Ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm:

Người Ít-ra-ên đứng trước hai sự lựa chọn nào?

Điều kiện để nhận được phước lành là gì?

Trong trường hợp nào họ sẽ nhận sự rủa sả?

Bạn cần làm gì để chính mình, gia đình, và Hội Thánh nhận được phước lành?

Từ khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham và lập giao ước với ông để từ đó Chúa chọn ra một dân tộc thuộc về Ngài, mục đích của Chúa là muốn ban phước cho họ. Một trong những điều mà Ngài muốn họ phải cam kết, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đó là phải vâng giữ các điều răn của Chúa đã phán truyền. Cả chương 11 này, ông Môi-se tập trung kêu gọi người Ít-ra-ên phải kính yêu Chúa và vâng lời Ngài. Đến câu 26, một lần nữa ông thách thức họ với hai sự lựa chọn: Phước lành hay rủa sả. Ông khẳng định rõ với họ rằng nếu họ muốn nhận được phước lành từ nơi Chúa thì phải “nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà Ta truyền cho ngày nay” (câu 27). Phước hạnh gần nhất mà họ sẽ nhận được là sẽ được vào Đất Hứa, hưởng được đất và mùa màng dư dật, đuổi được kẻ thù, và họ sẽ sống ở đó mãi mãi nếu họ làm theo điều Chúa phán bảo. Ngày nay, lời hứa ấy vẫn đúng với mỗi con dân Chúa. Một người tiếp nhận Chúa sẽ nhận được những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời như Lời Chúa hứa (Ê-phê-sô 1:3-6), nhưng với điều kiện người đó phải tuân giữ Lời Chúa.

Ông Môi-se cảnh báo cho dân chúng rằng nếu họ không nghe theo điều răn của Chúa và xây bỏ đường lối Ngài thì họ sẽ bị rủa sả (câu 28). “Sự rủa sả” ở đây có nghĩa là vì họ phá vỡ cam kết giao ước với Đức Chúa Trời nên hậu quả tất yếu là đánh mất sự ban phước của Chúa, có thể mùa màng thất thu, bị kẻ thù xâm chiếm, bị lưu đày... Chính ông Giô-suê cũng nhắc lại những lời cảnh báo này trước toàn dân (Giô-suê 8:34). Nhìn lại lịch sử của tuyển dân Ít-ra-ên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời liên tục nhắc lại giao ước của Ngài với họ: Họ sẽ nhận được phước khi làm theo Lời Chúa và bị rủa sả khi không vâng lời. Tuy nhiên, cũng như người Ít-ra-ên, ngày nay chúng ta vẫn hay quên Lời Chúa, không sống phục vụ Ngài, không làm lợi ra những ta-lâng Chúa giao cho mỗi người mà cứ đi theo con đường riêng của mình, cho nên dù vẫn theo Chúa nhưng không thể kinh nghiệm những phước hạnh mà Chúa hứa ban.

Phước lành Chúa hứa ban cho chính mình, gia đình, và Hội Thánh ngày nay không chỉ là một đời sống hanh thông, sung túc mà quan trọng hơn hết đó là kinh nghiệm được sự bình an, niềm vui, và sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh (Gia-cơ 1:12).

Bạn có đang kinh nghiệm được những phước hạnh Chúa ban trong đời sống mình không?

Lạy Chúa, xin ban cho con năng lực để làm theo Lời Chúa dạy hầu cho con kinh nghiệm được những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Chúa hứa ban cho.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

258 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page