top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vinh Quang Đời Đời


“Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18).

Câu hỏi suy ngẫm:

Ông Ê-li-pha liệt kê những tai họa nào người làm ác phải gánh chịu?

Câu “quả báo nhãn tiền” có luôn đúng không? Tại sao?

Bạn có thái độ thế nào khi chịu khổ?

Sau khi ông Ê-li-pha liệt kê những tai họa mà người ác phải nhận vì chống cự Đức Chúa Trời (câu 17-26), ông tiếp tục nêu thêm những tai họa khác ông thấy người ác phải chịu. Ông bắt đầu với câu: “Vì người lấy sự phì béo che mặt mình, làm cho hai hông mình ra mập mạp” (câu 27). Ông lên án những người ác đã từ bỏ Đức Chúa Trời, chỉ chăm lo thu trữ làm giàu cho riêng mình. Vì sự ham mê của cải mà họ trở nên hung bạo, hà hiếp người nghèo, khinh miệt người khốn khó (xem Thi-thiên 73:7; Giê-rê-mi 5:28). Ông Ê-li-pha tiếp tục nói với ông Gióp về “quả báo nhãn tiền” mà người ác phải gánh chịu: Nhà họ bị phá hoại, bỏ hoang, của cải họ bị mất, họ bị Chúa tiêu diệt, mùa màng bị thất thu, dòng dõi họ không sinh sản (câu 28-34). Quan niệm “quả báo nhãn tiền” của ông Ê-li-pha rút ra từ kinh nghiệm hoặc từ tổ phụ (câu 17-18) đúng theo lẽ thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Trong sự hiểu biết hạn hẹp, ông chỉ thấy một khía cạnh trong vấn đề hậu quả của tội lỗi mà thôi.

Thế giới này đầy dẫy tội lỗi và bất công nên chúng ta thấy không phải lúc nào người ác cũng bị tai họa và người lành luôn gặp may mắn mà có khi còn ngược lại. Chính vì vậy nên Tiên tri Giê-rê-mi đã hỏi Chúa: “Sao đường lối kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn?” (Giê-rê-mi 12:1). Vua Đa-vít cũng đã nói: “Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ” (Thi-thiên 37:35). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính cũng là Đấng Yêu Thương. Chúa ban mưa cho người công bình cùng người độc ác (Ma-thi-ơ 5:45). Đức Chúa Trời không chậm trễ về lời hứa của Ngài, nhưng Chúa muốn cho mọi người đều ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9). Đến ngày cuối cùng Chúa sẽ thưởng phạt công bình, người làm ác sẽ bị hình phạt đời đời, người công chính sẽ nhận phước hạnh mãi mãi.

Ông Ê-li-pha cũng như con người nói chung thường chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa trong việc chịu khổ vì Danh Chúa nên đã khuyên ông Gióp như vậy. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng nhìn vào thực trạng trước mắt nhưng hãy hướng về vinh quang trong tương lai khi Chúa Giê-xu trở lại để có thể chịu khổ và hy sinh vì Chúa: “Tôi nghĩ rằng thống khổ hiện tại không đáng so với vinh quang sẽ được bày tỏ trong chúng ta”

(Rô-ma 8:18 NIV-VPNS).

Bạn có bằng lòng chấp nhận thử thách tạm để nhận được vinh quang đời đời không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững vàng trong mọi hoạn nạn, can đảm chấp nhận mọi thử thách, vì con biết vinh quang đời đời trong Nước Chúa đã dành cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page