top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sửa Lại Đường Lối Và Việc Làm (1)


“…Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi; thì Ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ này. Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 3-4).

Câu hỏi suy ngẫm:

Lời tiên tri này dành cho những hạng người nào?

Nội dung lời tiên tri nhấn mạnh đến vấn đề gì?

Bạn áp dụng lời tiên tri này cho mình thế nào?

Tại cửa vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, Tiên tri Giê-rê-mi đã rao ra sứ điệp: “Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi; thì Ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ này” (câu 3). Điều đầu tiên Đức Chúa Trời muốn người Giu-đa phải chấn chỉnh lại chính là đời sống tôn giáo của họ. Sửa lại đường lối là sửa lại cho đúng những suy nghĩ, ý tưởng, những quan niệm về đền thờ và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì chỉ khi nào đường lối được đúng đắn thì mới dẫn đến việc làm đúng đắn.

Người Giu-đa đang còn lầm lạc trong những ý tưởng hư không, bởi vì họ tin vào những lời dối trá của những tiên tri giả rao sứ điệp rằng: “Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 4). Cụm từ “đền thờ của Đức

Giê-hô-va” được lặp lại ba lần để nhấn mạnh và tạo ấn tượng, khiến người Giu-đa nghĩ rằng chỉ cần có đền thờ và thực hiện các nghi thức thờ phượng thì bảo đảm rằng mối liên hệ giữa họ và Đức Chúa Trời vẫn tốt đẹp, và Ngài vẫn đang hiện diện, bảo vệ họ. Dân Chúa đang đặt niềm tin vào ngôi đền gạch đá và những lễ nghi tôn giáo của mình. Họ an lòng tin rằng sẽ tránh khỏi những tai nạn mà Tiên tri Giê-rê-mi đã rao ra. Song một lần nữa Đức Chúa Trời phán dạy rằng họ đã sai. Điều quan trọng đầu tiên Đức Chúa Trời muốn phán với người Giu-đa là họ cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ cùng cung cách thờ phượng Chúa, vì thờ phượng đích thực bao gồm cả lễ nghi lẫn nếp sống đạo.

Ngày nay, không ít người trong chúng ta cũng an lòng khi thực hiện đầy đủ các hình thức lễ nghi tôn giáo. Cũng nhóm họp trong nhà thờ mỗi tuần, không vắng buổi nào; cũng dâng hiến, cũng nghe giảng v.v… Nhưng sáu ngày còn lại thì sống như người thế gian, ai sao mình vậy, say sưa với anh em, cũng tranh cạnh hơn thua… Rồi đến Chúa Nhật lại vào đền thờ để tự trấn an, đời sống tâm linh tưởng tốt đẹp nhưng thật ra đang hư hoại! Nếu chúng ta dùng việc thực hành lễ nghi tôn giáo như một chiếc áo để che đậy đời sống tội lỗi hay để trấn an những sai phạm của chính mình, thì hãy nhớ Lời Chúa phán: “Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi.”

Bạn nghĩ Đức Chúa Trời đánh giá thế nào về những sinh hoạt tôn giáo mà bạn đang thực hiện?

Lạy Chúa, xin giúp con tra xét “đường lối và việc làm” trong việc thờ phượng Chúa mỗi ngày, để con không chỉ dâng lên Ngài những nghi thức tôn giáo nhưng trọn cả đời sống con thờ phượng và tôn cao Danh Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page