top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nếp Sống Nửa Đạo Nửa Đời


Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Câu hỏi suy ngẫm:

Thực trạng đời sống của tuyển dân được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả như thế nào?

Họ đã thực hành nếp sống đạo hằng ngày ra sao?

Dân chúng đang giấu mình trong điều giả dối nào?

Tình trạng này có còn thấy trong ngày nay không?

Đạo của Đức Chúa Trời không tách rời khỏi nếp sống đạo của tín hữu. Nhưng chính hành vi, lời nói mỗi ngày bày tỏ một đời sống tin kính Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31; Gia-cơ 1:27). Đức Chúa Trời phán bảo với dân Ngài qua Tiên tri Giê-rê-mi rằng họ đang tin, đang sống trong sự giả hình. Đang khi họ làm những việc sai trái như“trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác,” thì họ vẫn “…đến chầu Ta trong nhà này…” và tự nhủ rằng: “Kìa, chúng tôi được thả rồi!” (câu 9-10). Dân Chúa tự lừa dối mình cũng như lừa dối người khác qua những sinh hoạt tôn giáo của họ. Họ đang dùng những sinh hoạt tôn giáo để trấn an bản thân trong khi chính mình phạm nhiều tội trọng cùng Đức Chúa Trời. Và họ cũng mong muốn qua những sinh hoạt tôn giáo ấy che mắt mọi người rằng mình vẫn trung thành với Chúa, vẫn thờ phượng, và dâng của lễ theo luật định. Khi họ thấy đền thờ vẫn còn hiện hữu mà không hề bị phá hủy, phần họ vẫn được thực hành nghi thức tôn giáo và luôn được các lãnh đạo tôn giáo ru ngủ rằng chính những điều trên minh chứng Đức Chúa Trời vẫn hài lòng, vui nhậm của lễ của họ, họ đã “được thả rồi,” nghĩa là tội của họ đã được tha, và họ được bình an. Thế nhưng, Đức Chúa Trời phán với con dân Ngài rằng: “Này, Ta, chính Ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 11).

Trong Hội Thánh Chúa ngày nay vẫn có người có lối sống nửa đạo nửa đời. Khi vào nhà thờ chúng ta khoác lên mình chiếc áo Cơ Đốc nhân, được mọi người biết đến là người trung tín nhóm lại, dâng hiến, và cũng tham gia những công việc trong nhà thờ. Nhưng sáu ngày còn lại, ở ngoài xã hội chúng ta không kém ai về những mánh khóe, mưu mẹo, luồn lách, ai sao tôi vậy. Chúng ta an tâm với đời sống hai mặt như thế. Ngoài xã hội không ai biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ở nhà thờ không có hoặc hiếm ai biết được “con người thật” của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng xem thấy mọi điều con dân Chúa đã làm, chắc chắn Ngài sẽ đoán xét những người có lối sống hai mặt. Chúa muốn sự sáng của con dân Chúa phải soi ra trước mặt mọi người.

Người khác có nhìn thấy Chúa Giê-xu qua nếp sống mỗi ngày của bạn không?

Kính lạy Chúa! Xin giúp luôn nhớ rằng Ngài là Đấng nhìn thấy mọi hành vi, nghe mọi lời nói của con, để con luôn cẩn trọng bày tỏ nếp sống đạo giữa đời, hầu cho Danh Chúa được nhiều người biết đến và tôn vinh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page