top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giãi Bày Chân Lý Thuộc Linh


“…chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng”(câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm:

Sứ đồ Phao-lô cho biết nhờ đâu ông hiểu được những chân lý thuộc linh?

Và nhờ đâu mà ông thực hiện được công tác rao giảng Phúc Âm?

Nhờ đâu Cơ Đốc nhân có thể hiểu và giãi bày chân lý thuộc linh cho người khác?

Sau khi đã nhận lãnh thần linh của Đức Chúa Trời để hiểu được những chân lý thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, thì Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhận được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh để trình bày lẽ thật ấy cho những người khác cũng được hiểu. Ông tiếp tục khẳng định công tác giảng dạy và rao truyền Phúc Âm mà ông đang thực hiện không dựa trên những tri thức, sự khôn ngoan theo tính tự nhiên, nhưng chính ông đã nương cậy nơi sự giãi bày, soi sáng từ Chúa Thánh Linh.

Ai có thể tường tận những chân lý siêu nhiên bằng chính tác giả của những chân lý ấy. Vì thế, nếu không phải cậy vào “sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Linh đã dạy” thì không cách nào rao truyền sự khôn ngoan về thập tự giá để đưa con người đến nhận lãnh ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hơn ai hết, Sứ đồ Phao-lô chắc chắn có khả năng dùng “lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy” (câu 13) để dạy lại những chân lý mà ông đã am hiểu. Song chính ông ý thức được rằng những lời nói từ sự khôn ngoan của loài người không có năng quyền để bắt phục lòng người ta đặt đức tin nơi những chân lý ông trình bày để được cứu.

Chính Chúa Thánh Linh đã giãi bày những chân lý thuộc linh để con người có thể hiểu được. Khi nói lên điều này, Sứ đồ Phao-lô ý thức rõ ràng ông chỉ là công cụ để rao ra chân lý, còn việc làm cho người khác có thể hiểu là điều không thuộc về khả năng của ông, nhưng chính là công tác của Chúa Thánh Linh đang dạy dỗ cho những người khát khao muốn hiểu được những chân lý Thánh Kinh.

Nhiều người không đọc trọn bộ Kinh Thánh vì cho rằng có nhiều sách khó hiểu quá. Kinh Thánh được ban cho mọi người, nhưng để hiểu được Lời sống và linh nghiệm ấy thì cần phải cầu xin sự soi sáng từ Chúa Thánh Linh. Chỉ khi chúng ta dành thời gian yên lặng lắng nghe như một người học trò thì Chúa Thánh Linh sẽ khởi sự dạy dỗ chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta - những người đang thực hiện công tác “nói về ơn đó” sẽ tiếp tục cầu xin nhận được đầy đủ “lời lẽ thuộc linh giãi bày những chân lý thuộc linh” (câu 13 BTTHĐ).

Bạn đang cầu xin điều gì để thực hiện tốt công tác “nói về ơn đó” cho người khác?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin soi sáng để con được hiểu chân lý và nhận được đầy đủ lời lẽ thuộc linh giãi bày chân lý thuộc linh cho nhiều người được nghe và hiểu chân lý của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page