top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giao Ước Của Tình Yêu


“Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm:

Đức Chúa Trời dặn người Ít-ra-ên phải làm gì khi vào đất hứa?

Lý do Đức Chúa Trời chọn họ và họ được chọn để làm gì?

Ông Môi-se nói đến đặc tính nào của Đức Chúa Trời?

Ông khuyên dân Chúa nên làm gì?

Bạn đáp ứng thế nào khi biết mình ở trong giao ước tình yêu của Chúa?

Trước khi vào đất hứa, Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se phải hủy diệt hết thảy bảy dân tộc lớn và mạnh, là những dân tộc đầy dẫy tội lỗi và thờ thần tượng. Họ phải phá hủy tất cả hình tượng và không được lập bất kỳ giao ước nào với dân trong xứ; không được cưới gả với dân ấy vì họ sẽ làm cho dân Chúa lìa bỏ Chúa mà phục vụ các thần khác, khiến Chúa nổi giận và tiêu diệt anh em (câu 1-5).

Đức Chúa Trời đã chọn và lập người Ít-ra-ên thành một dân thánh, thuộc riêng về Ngài (câu 6). Họ được gọi là tuyển dân của Chúa và hưởng giao ước tình yêu mà Ngài đã lập với ông Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 12:1-3). Lý do Ngài chọn họ không phải vì họ là một dân lớn mạnh hơn những dân tộc khác, nhưng chính vì Ngài yêu họ. Vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8) nên giao ước Ngài lập với tổ phụ Ít-ra-ên là giao ước tình yêu. Ông Môi-se đã nhấn mạnh bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời ngay tại điểm này.

Lời Chúa ở đây khẳng định rõ “Đức Giê-hô-va tríu mến,” “vì Đức Giê-hô-va thương yêu” người Ít-ra-ên (câu 7-8) nên Ngài muốn bảo vệ, chăm sóc, và ban phước cho họ. Giao ước của tình yêu xuất phát từ Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu. Ngài cũng là Đấng thành tín, cho nên Ngài sẽ giữ giao ước của Ngài đến ngàn đời (câu 9). Vì thế, ông Môi-se khuyên người Ít-ra-ên phải biết vâng giữ điều răn và mệnh lệnh của Chúa để kinh nghiệm được phước hạnh dư dật mà Ngài hứa ban cho họ (câu 12-15).

Đức Chúa Trời yêu người Ít-ra-ên và lập giao ước tình yêu với họ vì Ngài muốn biệt riêng họ thành dân thánh cho Ngài. Tuy vậy, nhiều lần họ đã phạm tội, sa ngã rồi lại chạy đến với Chúa ăn năn, được Ngài tha thứ và phục hồi. Nhưng rồi một thời gian sau họ lại tiếp tục cái vòng lẫn quẫn đó. Nhưng bởi giao ước tình yêu mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ họ, cho nên Ngài cũng lại tha thứ và phục hồi dân Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng đang ở trong giao ước của tình yêu qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Chúa cũng hứa yêu chúng ta đến ngàn đời khi chúng ta tin cậy và bước đi theo Chúa.

Bạn có nhận biết mình đang ở trong giao ước tình yêu của Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống xứng đáng với giao ước tình yêu mà Ngài đã lập cho con người qua chính Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page