top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Kế Hoạch Yêu Thương
“Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm:

“Theo kỳ hẹn” nghĩa là gì?

Những bằng chứng nào cho thấy kế hoạch yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong lòng người tin Chúa?

Kế hoạch yêu thương ấy giúp bạn nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào?

Khi biết mình ở trong kế hoạch yêu thương của Chúa, bạn đáp ứng thế nào?

Sứ Đồ Phao-lô cho biết một trong những bằng chứng bảo đảm về sự cứu rỗi chính là tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong lòng người tin qua sự ban cho Chúa Thánh Linh (câu 5). Nói cách khác, những người tin Chúa có thể nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời rõ ràng qua công việc của Chúa Thánh Linh. Bên cạnh đó, Sứ đồ Phao-lô trình bày một bằng chứng mang tính chất lịch sử qua chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời (câu 6). Tại đây, ông cho biết Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu đến với con người theo “kỳ hẹn,” nghĩa là Ngài có một chương trình và kế hoạch để bày tỏ sự cứu rỗi cho con người. Kế hoạch yêu thương này có từ buổi sáng thế, và trong kế hoạch đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân sủng và tình yêu qua việc chọn lựa những người tin ngay từ buổi ban đầu (Ê-phê-sô 1:4).

Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời ban cho theo “kỳ hẹn,” nghĩa là trong thời điểm đã được hẹn trước, hay trong thời điểm thích hợp. Đó là thời gian đủ để con người nhận biết mình “yếu đuối” và “có tội” (câu 6), đủ để nhận biết hậu quả của tội lỗi, hậu quả của quyết định chống nghịch Đức Chúa Trời, đủ để con người nhìn thấy sự tuyệt vọng và bất lực của mình khi tự tìm kiếm sự cứu rỗi qua việc quan sát hệ thống luật pháp và tế lễ của người Do Thái.

Về phương diện cứu rỗi, chính kế hoạch cứu rỗi yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu của Ngài khi ban cho con người sự tự do chọn lựa và khi để cho con người sống với sự đau đớn tột cùng vì quyết định chọn lựa sai trật của họ. Đức Chúa Trời không phải là một vị thần vô cảm, độc đoán, hay hung ác, sẵn sàng giáng tai họa cho những người chống đối, Ngài là một Đức Chúa Trời nhìn biết mọi sự, ngay cả sự phản loạn của con người, Ngài vẫn yêu thương và hoạch định một chương trình cứu rỗi cho họ.

Chúng ta đã được chuộc bởi chính máu quý giá của Chúa Giê-xu, là những người luôn ở trong chương trình yêu thương và ân sủng mà Ngài dành cho chúng ta. Chúa luôn yêu chúng ta, ngay cả sự yên lặng của Chúa cũng bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Chúng ta chỉ hãy tin cậy và chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời.

Bạn có nhận biết kế hoạch yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho bạn chưa?

Tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho con. Xin cho con luôn nhận biết tình yêu của Chúa và tin cậy rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page