top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhận Lấy Tâm Trí Của Đấng Christ


“Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ” (câu 16 BTT).

“Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ý của Đấng Christ” hay “Tâm trí của Đấng Christ” được hiểu như thế nào? Sứ đồ Phao-lô cho biết những ai được sở hữu tâm trí của Đấng Christ? Bằng cách nào con người có được tâm trí thánh thiện đúng theo ý muốn của Đấng Christ?

Tâm trí hướng dẫn mọi quyết định và hoạt động của con người. Vì vậy, người có tính xác thịt, thì tâm trí của người ấy bị bản tính thiên nhiên chi phối nên từ suy nghĩ, sở thích cho đến hành động của người ấy là những điều thuộc về xác thịt tội lỗi. Song đối với một người sau khi đã được trở nên người mới nhờ công giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì họ không còn được gọi là người thuộc xác thịt, nhưng là người thuộc linh. Họ được ban cho tâm trí mới là “ý của Đấng Christ” nghĩa là “tâm trí của Đức Chúa Giê-xu Christ,” nên không còn sống theo bản tính cũ của xác thịt. Điều này giúp cho những người thuộc linh hiểu được những kế hoạch, tư tưởng, và hành động của Đức Chúa Trời. Trong địa vị mới này đòi hỏi người thuộc linh phải có tầm nhìn như Đấng Christ. Điều này có nghĩa người ấy phải suy nghĩ và hành động giống như Đấng Christ đã suy nghĩ và hành động.

“Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài?” Chúng ta biết rằng không một người nào theo tính xác thịt có thể nhìn biết những điều thuộc linh, huống chi là hiểu và chỉ bảo Đức Chúa Giê-xu Christ. Bởi thế, chính họ cũng không thể dạy dỗ hay lên án những điều những người thuộc linh đã tin và những việc người thuộc linh đã làm. Chỉ người thuộc linh khi đã nhận lấy được tâm trí của Đấng Christ thì mới có thể hiểu được kế hoạch, tư tưởng, và hành động của Đức Chúa Trời mà thôi. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ khi Ngài còn tại thế đã phán dạy các môn đệ của Ngài rằng: Ngài sẽ chẳng gọi họ là đầy tớ nhưng gọi là bạn hữu, vì chính Ngài đã tỏ cho họ được biết mọi điều đã được nghe từ Đức Chúa Trời: Chương trình cứu rỗi, kế hoạch Đức Chúa Giê-xu Christ thăng thiên, sửa soạn chỗ ở cho con cái Ngài, và sẽ trở lại tiếp rước chúng ta trong ngày không xa... (Giăng 15:15).

Chúng ta là ai mà vinh dự được dự phần và nhận biết những kế hoạch và công việc của Đức Chúa Trời? Hoàn toàn là do ân sủng của Đức Chúa Trời đã dành ban cho những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ.

Bạn quyết định hành động gì khi nhận biết kế hoạch, tư tưởng, và công việc của Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã bày tỏ cho con được nhận biết kế hoạch, tư tưởng, và công việc của Ngài. Xin giúp con càng thêm sốt sắng rao truyền Danh Chúa ra khắp đất để Nước Đức Chúa Trời được mau đến và những ý định tốt lành của Chúa sớm được thành tựu ở dưới đất cũng như ở trên trời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page