top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Diệu Kỳ Của Chúa


“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã chịu chết vì chúng ta khi chúng ta đang ở trong tình trạng như thế nào? Sự hy sinh của Chúa Giê-xu đem lại cho chúng ta điều gì? Bạn cần làm gì khi nhận biết tình yêu diệu kỳ của Chúa dành cho mình?

Sự chết của Chúa Giê-xu là chủ đề chính trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô. Ông lặp đi lặp lại vấn đề này để nhấn mạnh rằng nếu không bởi tình yêu, nhờ ân sủng của Chúa thì con người tội lỗi vốn bất lực, “yếu đuối” và “thù nghịch cùng Đức Chúa Trời” (câu 6, 10), không thể tự cứu mình được. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thánh khiết. Theo đúng thời điểm và chương trình của Đức Chúa Cha, Ngài bằng lòng đến thế gian để chịu chết vì người có tội (câu 6). Đức Chúa Trời là Đấng cai trị toàn cõi vũ trụ và nắm quyền trên cả dòng lịch sử, cho nên đúng “theo kỳ hẹn” của Ngài thì Chúa Giê-xu chịu chết để đền tội thay cho nhân loại. Đó là một chương trình cứu rỗi tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn từ buổi sáng thế khi Ngài ban cho loài người một Đấng Cứu Thế thuộc “dòng dõi người nữ” (Sáng Thế Ký 3:15).

Chúa Giê-xu đến chịu chết cho chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành, thánh thiện nhưng ngay khi chúng ta còn yếu đuối và có tội (câu 6). Sứ đồ Phao-lô lý luận, “Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện” (câu 7 BTTHĐ), làm sao có ai chịu chết cho một người có tội đáng chết được? Sự hy sinh của Chúa Giê-xu không thể hiểu theo suy nghĩ thường tình của con người, bởi tình yêu diệu kỳ dành cho nhân loại mà Chúa Giê-xu đã sẵn sàng chịu chết vì người có tội. Sứ đồ Phao-lô còn cho biết, chúng ta là những tội nhân đáng chết mất trong tội lỗi mình nhưng vì tình yêu mà Chúa chịu chết thay cho chúng ta. Chúa chết để chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, được xưng công bình, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, và được cứu nhờ sự sống của Đấng đã chết (câu 9-10). Đây là một sự hy sinh cao đẹp tuyệt đối mà chỉ xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-xu mà thôi.

Tình yêu của Chúa Giê-xu không chỉ là lời nói, nhưng chính Ngài đã bày tỏ tình yêu diệu kỳ của Ngài bằng sự chết chuộc tội cho chúng ta đang khi chúng ta còn là những tội nhân đáng hư mất. Tình yêu của Chúa không chờ đến khi chúng ta ăn năn trở lại cùng Ngài, nhưng chính Ngài chịu chết trước để kéo chúng ta trở lại cùng Ngài. Nhận biết tình yêu diệu kỳ của Chúa, mỗi chúng ta cần phải sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho mình.

Bạn đang đáp ứng tình yêu của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết tình yêu diệu kỳ của Chúa dành cho con để con luôn sống vui lòng Chúa, và sống hữu ích cho Ngài. Con nguyện rao tình yêu diệu kỳ của Chúa đến cho nhiều người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page