top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Yên Ủi


“Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi trả lời thắc mắc của ông Giu-đe, Chúa Giê-xu dạy tiếp điều gì về Đấng An Ủi? Chúa cho biết Đấng An Ủi tức là Chúa Thánh Linh sẽ làm gì cho môn đệ? Bạn cần đọc và học Lời Chúa với tấm lòng như thế nào?

Sau khi trả lời thắc mắc của ông Giu-đe, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy dỗ về Đấng An Ủi tức là Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu nói rằng trong suốt ba năm Ngài ở cùng môn đệ, Ngài “đã nói những điều đó” (câu 25), là những lời dạy về yêu Chúa và vâng giữ điều răn Ngài. Nhưng giờ đây, Chúa dạy về Chúa Thánh Linh là Đấng “ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (câu 17), Đấng ấy sẽ tiếp tục dạy dỗ môn đệ sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên.

Trước hết, Chúa cho biết “Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống.” Đức Chúa Giê-xu yêu thương môn đệ không muốn để họ mồ côi nên đã nài xin Cha ban một Đấng An Ủi khác, và Cha đã nhân danh Chúa Giê-xu sai Chúa Thánh Linh đến với môn đệ. Lời của Chúa phán đã ứng nghiệm trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Linh đã giáng lâm để ở cùng và đồng công với các môn đệ trong công tác làm chứng về Chúa Giê-xu. Chúa cho biết khi Ngài không còn ở bên cạnh môn đệ để dạy dỗ nữa thì chính Chúa Thánh Linh trong lòng họ sẽ dạy dỗ họ mọi sự. Đồng thời, Chúa Thánh Linh cũng sẽ nhắc lại cho môn đệ nhớ mọi điều Chúa Giê-xu đã phán dạy. Về sau, các sứ đồ cùng một số trước giả được Chúa Thánh Linh dạy cho họ hiểu rõ và nhớ những chân lý sâu nhiệm để họ ghi lại chính xác cuộc đời, chức vụ cùng những lời dạy của Chúa Giê-xu trong sách Phúc Âm, cũng như viết những bức thư gây dựng Hội Thánh, nhờ đó mà chúng ta có được bộ Kinh Thánh Tân Ước ngày nay.

Tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta khi tin nhận Chúa Giê-xu thì Chúa Thánh Linh cũng ngự vào lòng để ở với và ở trong chúng ta. Chính Ngài cũng sẽ soi sáng và dạy dỗ chúng ta khi chúng ta đến với Lời Chúa. Vì vậy, mỗi con dân Chúa cần phải nhớ rằng“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8). Khi đến với Lời Chúa, hãy cầu nguyện và đầu phục Chúa Thánh Linh để Ngài giúp chúng ta nhận biết ý Chúa cũng như ban năng lực làm theo ý Chúa hầu cho cuộc sống chúng ta được may mắn và được phước.

Bạn có đang học Lời Chúa mỗi ngày với sự soi sáng của Chúa Thánh Linh không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa Thánh Linh đã soi dẫn các tiên tri và sứ đồ để con có được Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho con, giúp con sốt sắng đọc và học Lời Chúa mỗi ngày, và xin ban năng lực cho con để con làm theo Lời Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

443 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page