top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thưa Vâng Với Chúa


“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ai Cập tiếp tục dùng kế sách gì để đối phó với sự hùng mạnh của tuyển dân? Đức Chúa Trời đã tể trị trên sự sống của dân Ngài thế nào? Bạn biết gì về lòng dạ của vua Ai Cập, và tấm lòng của các nữ hộ sinh? Bạn đang thưa “Vâng” với ai?

Không thể khống chế sự sinh sôi mạnh mẽ của tuyển dân bằng việc đàn áp tinh thần và bắt họ lao động cực nhọc, vua Ai Cập bèn lên kế sách tiêu diệt tuyển dân bằng cách ra lệnh cho hai bà đỡ người Hê-bơ-rơ tên là Siếp-ra và Phu-a giết chết các bé trai khi họ hộ sinh cho những người mẹ Hê-bơ-rơ. Một vị vua của một nước hùng mạnh đã phải sợ hãi trước tiềm lực của những bé trai sơ sinh người Ít-ra-ên này. Lương tâm của ông không còn nhạy bén để cảm nhận những hài nhi bé bỏng cũng là những sinh linh do Đức Chúa Trời tạo dựng. Ông diệt trừ những trẻ thơ vô tội để giải quyết mối lo sợ trong lòng. Thật sai lầm khi cho rằng là vua thì có quyền sinh sát! Các bà đỡ người Hê-bơ-rơ là người kính sợ Chúa và yêu thương đồng bào mình. Họ nhận thức rất rõ trẻ sơ sinh có giá trị rất lớn, chúng được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Giết một sinh linh bé bỏng là phạm tội trọng với Chúa. Sứ mệnh của họ được Chúa ủy thác là giúp đỡ những người mẹ Hê-bơ-rơ sinh nở được an toàn, giúp cho các con trẻ non yếu này được sống. Dù phải đứng trước nguy cơ mất mạng khi thưa “Vâng” với Chúa, họ vẫn quyết định để cho các bé trai sơ sinh được sống. Khi vua triệu họ vào tra hỏi, họ đáp rằng: “Đàn bà Hê-bơ-rơ không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm, đã sinh trước khi bà đỡ đến” (câu 19).

Ma-thi-ơ 10:28 dạy rằng: “Đừng sợ những kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự, nắm giữ sự sống sự chết của con người. Ngài đã cảm động lòng các nữ hộ sinh có lương tâm tốt nên không ra tay giết hại các trẻ sơ sinh. Ngài gìn giữ mạng sống của các bà đỡ khỏi tay vua Ai Cập độc ác. Câu 21 cho biết Chúa đã cho nhà của họ được thịnh vượng. Chúa không khích lệ việc các bà đỡ dùng lời dối gạt vua, Ngài không ban phước vì họ nói dối nhưng Ngài ban phước vì họ kính sợ Ngài. Cơ Đốc nhân được kêu gọi để sống thưa “Vâng” với Chúa dù phải trả giá. “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu” (Mác 8:35). Đức Chúa Trời là Đấng hay ban thưởng cho những ai kính sợ và tuân giữ các điều răn của Ngài.

Bạn có sẵn sàng thưa vâng với Chúa trong mọi tình huống không?

Lạy Chúa, cầu xin Chúa cho con nhìn biết Ngài là Đấng có thẩm quyền cao nhất và cho con có sự can đảm thưa “Vâng” với Ngài dù phải bị thua thiệt hay thậm chí mất cả mạng sống mình.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page