top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lạy Chúa Con Yêu Ngài


Nghe

Giăng 14:28

“Các ngươi từng nghe Ta nói rằng: Ta đi, và Ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì sẽ vui mừng về điều Ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn Ta” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong những lời dạy dỗ môn đệ, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh điều gì nhiều lần? Chúa nói “Cha tôn trọng hơn Ta” có mâu thuẫn với lời tuyên bố “Ta với Cha là một” không? Tại sao? Bạn thưa với Chúa Giê-xu điều gì khi học biết tình yêu của Ngài dành cho bạn?

Trong những lời dạy dỗ riêng cho môn đệ vào thời điểm trước khi lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh nhiều lần về việc Ngài sẽ ra đi, nơi Chúa đi thì trong thời điểm đó môn đệ không đến được. Đồng thời Ngài cũng cũng nhấn mạnh nhiều lần việc Ngài sẽ trở lại cùng họ. Bây giờ, Chúa lại nói thêm, “Ta đi, và Ta trở lại cùng các ngươi,” rồi Ngài giải thích để các môn đệ an lòng. Chúa cho biết Ngài đi là đi đến cùng Cha, có nghĩa là Ngài sẽ trở lại với địa vị bình đẳng và vinh quang của Ngài vốn có từ trước. Đây là niềm vui vì công cuộc cứu rỗi nhân loại Ngài nhận lãnh nơi Cha sắp trọn vẹn, cho nên Ngài nói: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì sẽ vui mừng về điều Ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn Ta.”

Tại sao trước đây Chúa Giê-xu tuyên bố “Cha với Ta là một” (Giăng 10:30), mà bây giờ Chúa lại nói “Cha tôn trọng hơn Ta”? Không có gì mâu thuẫn hay khó hiểu khi chúng ta đọc kỹ lời giải luận của Sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp 2:6-8: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Chúa Giê-xu vốn là Đức Chúa Trời, có địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã bằng lòng từ bỏ mọi vinh quang vốn có để giáng thế làm người, làm một đầy tớ vâng lời trọn vẹn cho đến chết bằng cái chết hổ nhục trên cây thập tự. Trong thời điểm Chúa đang dạy dỗ môn đệ, thì Ngài còn ở trong thân phận con người, vì thế Ngài nói Cha tôn trọng hơn ta. Và Ngài bảo họ nếu yêu Chúa thì hãy vui mừng lên vì Ngài sẽ đi đến cùng Cha.

Chúng ta cũng phải vui mừng vì Đấng mình tôn thờ là Đức Chúa Trời nhưng Ngài yêu chúng ta đến nỗi bằng lòng từ bỏ tất cả và hy sinh thân báu để cứu chuộc chúng ta; Đấng hứa với chúng ta Ngài sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta về ở với Ngài đời đời trong sự vui mừng và phước hạnh. Hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa” (Giăng 21:16).

Bạn có sẵn sàng thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa, con yêu Ngài” không?

Lạy Chúa Giê-xu, con yêu Ngài với tất cả lòng con. Xin cho con thưa với Chúa mỗi ngày như Sứ đồ Phi-e-rơ rằng: “Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Nguyện đời sống con thể hiện tình yêu Chúa ra cho mọi người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Love

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page