top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Nghe Tiếng Ta


Nghe

Giê-rê-mi 7:16-23

“Nhưng, này là mệnh lệnh mà Ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng Ta ,thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân Ta” (câu 23a).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quy định về của lễ thiêu và các của lễ trong sách Lê-vi Ký, vậy tại sao câu 22 Chúa phán Ngài “chẳng hề truyền mệnh lệnh gì về của lễ thiêu và các của lễ”? Điều kiện nào để được làm tuyển dân của Đức Chúa Trời? Bài học này nhắc bạn điều gì?

Sách Lê-vi Ký quy định về của lễ thiêu và các của lễ để tuyển dân của Chúa tuân giữ trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng trong sách Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời lại phán rằng, từ khi Ngài giải thoát và dẫn dắt tổ phụ của người Ít-ra-ên rời Ai Cập thì Ngài “…chẳng hề phán, và chẳng hề truyền mệnh lệnh gì về của lễ thiêu và các của lễ” (câu 22). Phải chăng có sự mâu thuẫn trong chính những điều Đức Chúa Trời phán dạy? Hoàn toàn không phải như thế. Chính Chúa nhiều lần khẳng định Ngài không cần đến những của lễ mà dân Chúa dâng lên chỉ với hình thức nhưng đời sống thì không xứng hiệp với Lời Ngài truyền dạy. Thậm chí Ngài nói rằng Ngài đã chán chê những tế lễ ấy (Ê-sai 1:11).

Lý do có luật định về những của tế lễ và nghi thức dâng tế lễ như vậy không phải vì chính Chúa cần đến những vật chất ấy, nhưng vì những bài học Ngài muốn dạy dỗ dân Ngài. Đức Chúa Trời mong muốn dân Chúa bày tỏ sự vâng lời Ngài khi họ tuân thủ theo những quy định ấy. Ngài muốn dân Chúa nhận biết ơn Ngài ban và dâng của tế lễ với tấm lòng biết ơn, vui mừng. Ngoài ra, Ngài còn muốn họ nhận biết những tội lỗi mà họ đã vi phạm thông qua những tế lễ họ dâng lên cho Ngài. Tuy nhiên, dân Chúa lại lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời cần đến những tế lễ của họ. Họ đến với Ngài chỉ trong những nghi thức bề ngoài, nhưng tấm lòng và đời sống lại cách xa Chúa và Lời Ngài truyền dạy (Ê-sai 29:13). Chính vì thế, Chúa phán với dân Ngài rằng, Ngài cứu tổ phụ của họ thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập không phải với mục đích để họ dâng của lễ thiêu và các của lễ khác, nhưng vì Ngài muốn họ trở nên dân thuộc về Ngài, và thông qua việc dân Chúa thờ phượng, Ngài bày tỏ Ngài chính là Đức Chúa Trời của họ. Để đạt được điều này, Ngài không đòi hỏi ở họ một điều kiện nào khác hơn chính là việc vâng lời Ngài. “Hãy nghe tiếng Ta” (câu 23) chính là điều kiện để một dân đang sống trong ách nô lệ được trở nên tuyển dân của Đức Chúa Trời.

Ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời mong muốn thấy tấm lòng vâng phục nơi những người tìm đến với Ngài. Vì thế, nếu chúng ta nghĩ rằng sẽ lấy những của tế lễ để che lấp tấm lòng và đời sống không vâng phục thì chúng ta thật đã sai lầm.

Bạn đến ra mắt thờ phượng Đức Chúa Trời bằng của tế lễ nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn lắng nghe Lời Chúa và vâng theo để Ngài luôn hài lòng gọi con là con dân của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Obedience

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page