top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Đi Theo Mọi Đường Lối Chúa


Nghe

Giê-rê-mi 7:21-23

“Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được” (Phục Truyền 5:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Con đường mà Đức Giê-hô-va truyền dạy tuyển dân Chúa đi theo là con đường nào? Và cần phải “đi theo” trong tinh thần ra sao? Ngày nay, Chúa đòi hỏi bạn phải đi theo Ngài như thế nào?

Mệnh lệnh Chúa truyền cho dân Chúa trong câu 23 có hai phần: “Hãy nghe tiếng Ta” và “Hãy đi theo cả đường lối Ta dạy cho.” Đi theo mọi đường lối Chúa là lệnh truyền tuyển dân của Đức Chúa Trời hãy vâng phục và bước theo những điều Ngài truyền dạy trong luật pháp. Trong sách Phục Truyền có 8 lần ông Môi-se khuyên dạy dân Chúa phải đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, Đức Giê-hô-va tiếp tục nhắc lại mệnh lệnh ấy cho họ. Khi người Ít-ra-ên chuẩn bị bước chân vào sản nghiệp Đức Chúa Trời hứa ban cho, chính Đức Giê-hô-va truyền cho họ rằng điều kiện để họ “được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được” không gì khác hơn là “…đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời… đã chỉ cho” (Phục Truyền 5:33). Thế nhưng, trong bối cảnh Tiên tri Giê-rê-mi rao sứ điệp, thì dân Chúa đã vi phạm lời giao ước. Họ không hoàn toàn bước ra khỏi con đường thờ phượng Chúa, nhưng họ đã đi giẹo hai bên. Họ vừa thờ phượng Đức Chúa Trời trong các nghi thức thờ phượng dâng tế lễ, đồng thời họ cũng thờ phượng các tà thần của các dân tộc còn sót lại trong xứ Ca-na-an hoặc của những dân tộc chung quanh. Điều Chúa muốn là họ vâng theo Ngài trong mọi điều, một lòng một dạ thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi.

Bước đi theo con đường “nửa đời nửa đạo” là lựa chọn được ưa chuộng của một số Cơ Đốc nhân ngày nay. Nhiều khi chúng ta vẫn xưng nhận mình là con cái của Đức Chúa Trời, vẫn giữ một phần những điều Chúa phán dạy khi những điều ấy không ảnh hưởng đến thói quen, sở thích và cuộc sống của chúng ta. Phần còn lại thì chúng ta đi theo những điều xác thịt ưa muốn và những lề thói của thế gian. Song điều Chúa muốn nơi con dân Chúa là phải làm trọn những điều Chúa truyền dạy, chỉ có như thế chúng ta mới nhận lãnh được ơn phước Ngài ban. Và vì chính trong Lời Chúa đã khẳng định, nếu chúng ta giữ mọi điều răn nhưng dù chỉ vi phạm một điều thì cũng xem như đã vi phạm hết thảy (Gia-cơ 2:10). Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con dân Chúa sự vâng phục trọn vẹn: “Hãy đi theo cả đường lối Ta dạy cho.”

Bạn có đang trọn lòng đi theo trọn đường lối của Đức Chúa Trời chỉ dạy cho hay không?

Lạy Chúa, xin giúp con trọn lòng hướng về Chúa để chú tâm đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con đã chỉ cho, hầu cho con kinh nghiệm được phước hạnh đầy tràn khi được sống trong đời sống có sự hiện diện của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Obedience

96 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page