top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nền Tảng Của Đức Tin


“Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để ví sánh về nền tảng của đức tin mà ông rao giảng? Ngày nay con người thường xây dựng nền tảng đời sống mình trên căn bản nào? Nền tảng đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân là gì?

Sau khi Sứ đồ Phao-lô xác định ông và ông A-bô-lô chỉ là đầy tớ cùng làm việc với Đức Chúa Trời, và ví con cái Chúa tại Cô-rinh-tô là ruộng và nhà của Đức Chúa Trời, ông nói tiếp một điều rất quan trọng, đâu là nền tảng vững bền của đức tin. Ông khẳng định: “Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11). Khi thực hiện công tác truyền bá Phúc Âm, Sứ đồ Phao-lô quyết chỉ rao giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ và sự Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá mà thôi. Đó là nền tảng duy nhất ông đang xây dựng như một tay thợ khéo của Đức Chúa Trời.

Nền móng là phần quan trọng quyết định sự bền vững của ngôi nhà. Nền móng đức tin cũng vậy, là nền tảng rất quan trọng quyết định sự bền vững và phát triển đời sống thuộc linh. Bởi thế, Sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô biết rằng ông đã thực hiện công tác “lập nền” đức tin cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô trên chính Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngoài Chúa ra, không một nền tảng nào giúp cho đời sống đức tin của tín hữu được đứng vững vàng. Ông xác quyết rằng ông xây nền đức tin cho họ, còn những người khác tiếp tục xây lên trên nền tảng đó và họ cần phải thực hiện hết sức cẩn thận để con dân Chúa không bị dẫn dụ mà sai lạc trong niềm tin (câu 10).

Ngày trước, tín hữu tại Cô-rinh-tô đã đặt đức tin của mình trên những tri thức của các bài diễn thuyết khôn ngoan từ những người “trồng và tưới.” Ngày nay, con người cũng thường xây dựng nền tảng cho đời sống mình trên tiền bạc, địa vị xã hội, sự thành công, tri thức, uy tín, tình cảm gia đình…; và thậm chí một số con dân Chúa đặt nền tảng trên những ơn phước nhận lãnh từ Đức Chúa Trời… Song thực tế, cuộc sống cho thấy đây là những nền tảng không bền vững vì không ít người đã hoàn toàn tuyệt vọng, mất phương hướng khi phải đối diện với những khủng hoảng về tiền bạc, địa vị, uy tín, và cả những mối quan hệ. Hoặc khi người tín hữu không còn nhìn thấy ơn phước nhưng phải đối diện với những thách thức trong đời sống thì đức tin liền suy sụp, lui đi. Cơ Đốc nhân không thể xây dựng nền tảng của mình trên một nền tảng nào khác ngoài Chúa Giê-xu Christ để có thể nhận được “cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn…” (I Phi-e-rơ 1:4).

Niềm tin của bạn đang đặt trên nền tảng nào, vật chất, ơn phước của Đức Chúa Trời hay chính Chúa Giê-xu?

Tạ ơn Chúa vì Ngài là nền tảng đức tin của con, giúp con được vững vàng vượt qua mọi thách thức trong đời sống, để được đâm rễ, kết quả trong Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page