top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Của Đấng Christ Cảm Thúc


“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cảm thúc chúng ta bằng điều gì? “Mọi người đều chết” nghĩa là gì? Tình yêu Chúa cảm thúc bạn biến đổi đời sống mình ra sao?

Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 14 rằng vì tình yêu của Đấng Christ cảm động ông và các bạn ông hết lòng phục vụ Chúa và anh em. “Cảm động” hay cảm thúc là sức mạnh thôi thúc chúng ta hành động. Tình yêu Chúa thể hiện qua sự chết thay của Ngài. Và do Đấng Christ đã chết vì mọi người nên hết thảy chúng ta cũng phải đồng chết con người cũ với Ngài. Chúa Giê-xu là “Vua của các vua, Chúa của các chúa” (Khải Huyền 19:16), và là Đức Chúa Trời Quyền Năng (Ê-sai 9:5), Ngài có quyền sử dụng thẩm quyền tối cao của mình ra lệnh cho chúng ta làm theo ý Ngài, nhưng Ngài lại dùng tình yêu để cảm hóa chúng ta. Hơn nữa, lại là tình yêu tuyệt đỉnh: Chính Ngài chết thế cho tội nhân.

Sứ đồ Phao-lô nói tiếp trong câu 15, khi được tình yêu của Đấng Christ cảm thúc, thì chúng ta sẽ không sống cho chính mình, mà sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đây chính là điều Chúa Giê-xu đã dạy: “Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Giăng 12:24-25 BTTHĐ).

Tình yêu của Đấng Christ đã cảm thúc Sứ đồ Phao-lô sống cho Chúa: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Và tình yêu đó cũng cảm thúc chúng ta “sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (câu 15b). Xin tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu không những gây cảm xúc cho chúng ta, mà còn cảm thúc chúng ta sống đời sống mới trong Chúa, đời sống không làm đẹp lòng mình nhưng đẹp lòng Đấng đã yêu mình và hy sinh cho mình, bằng những hành động cụ thể: “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Tình yêu Chúa đã giúp bạn thay đổi đời sống như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu, xin tình yêu hy sinh của Chúa cảm thúc con và ban cho con năng lực để từ bỏ lối sống ích kỷ của con người cũ, mà sống đời sống mới vì Chúa, làm vinh quang Danh Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page