top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ta Là Cây Nho Thật


“Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống).

“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu nói Ngài là cây nho thật? Chúa muốn dạy điều gì về mối liên hệ giữa Chúa, Đức Chúa Cha và người theo Chúa? Điều kiện để bạn được làm nhánh nho ở trong cây nho thật là gì?

Sau khi dạy dỗ môn đệ nhiều điều ở phòng cao, Chúa Giê-xu đứng dậy, cùng môn đệ đi khỏi nơi ấy (14:31). Trên đường đi, Chúa đã dùng hình ảnh cây nho rất quen thuộc với người Do Thái để tiếp tục dạy môn đệ về mối liên hệ giữa Chúa với họ. Chúa ví sánh Ngài là cây nho, Đức Chúa Cha là người trồng và chăm sóc vườn nho, các môn đệ là những nhánh nho. Tại sao Chúa nói Ngài là cây nho thật? Vì trong Kinh Thánh có nói đến những cây nho hoang, cây nho không ra trái hoặc ra trái chua, chỉ về sự thoái hóa thuộc linh của người Ít-ra-ên. Chúa Giê-xu là cây nho đích thực, cây nho do Đức Chúa Cha trồng. Các môn đệ đã theo Chúa ba năm rồi, họ là những nhánh nho được ở trong hay được gắn vào cây nho thật. Khác với những người tự xưng mình là dòng dõi Ít-ra-ên nhưng lại là cây nho hoang. Chỉ những ai thật sự gắn vào Chúa Giê-xu thì mới được Đức Chúa Cha chăm sóc để kết quả và sai trái cho Chúa.

Chúa Giê-xu ví sánh Ngài là cây nho thật và Cha Ngài là người trồng nho, Ngài muốn khẳng định mối liên hệ giữa Ngài và Đức Chúa Cha là một mối liên hệ không thể tách rời, bởi Ngài với Cha là một (Giăng 10:30). Khi Chúa ví môn đệ là nhánh được gắn liền với Ngài thì Chúa khẳng định người theo Chúa là người ở trong Chúa, gắn kết với chính Chúa chứ không phải chỉ là dòng dõi Áp-ra-ham hay là chức sắc trong hệ thống tôn giáo của Do Thái giáo thời bấy giờ là đủ. Người Ít-ra-ên đã không sống đúng với hình ảnh của cây nho của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến thế gian, Ngài là cây nho thật để mọi người đến với Ngài và thật sự gắn vào Ngài để được kết quả.

Trước kia chúng ta chỉ là những nhánh nho hoang. Tạ ơn Chúa vì khi tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta được làm nhánh nho ở trong cây nho thật. Chính Đức Chúa Trời đã gắn chúng ta vào Chúa Giê-xu. Vì vậy, điều quan trọng không phải chúng ta ở trong nhà thờ hay ở trong tôn giáo Tin Lành nhưng là được ở trong Chúa Giê-xu, được nuôi mình bằng nguồn sống của chính Ngài. Tôn giáo hay công việc Chúa không phải là điều kiện để chúng ta được cứu, mà chỉ là phương tiện giúp chúng ta gắn vào Chúa bền chặt hơn. Khi gắn với Chúa thì chúng ta sẽ gắn với sự phục vụ Chúa và trở thành nhánh nho kết quả và sai trái cho Đức Chúa Trời.

Bạn có đang gắn liền với cây nho thật là Chúa Giê-xu không?

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã chịu chết để cứu con và cho con được làm nhánh nho ở trong Ngài. Xin cho con cứ ở trong Chúa luôn để cuộc đời con được kết quả cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page