top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhánh Nho Sai Trái


“Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (câu 2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Những nhánh nho ở trong thân nhưng không kết quả là hình ảnh về hạng tín hữu nào? Chúa sẽ làm gì với nhánh nho này? Nhánh nho đã kết quả thì Chúa sẽ làm gì để được sai trái hơn? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?

Chúa Giê-xu đã ví sánh Ngài là cây nho thật, Cha Ngài là người trồng và chăm sóc vườn nho. Người theo Chúa là những nhánh nho gắn liền với cây nho. Những nhánh nho này sẽ được Cha chăm sóc theo hai cách khác nhau. Thứ nhất là những nhánh nho không kết quả, chỉ có cành và lá mà thôi, thì Ngài sẽ chặt bỏ. Ở đây Lời Chúa xác nhận nhánh nho này cũng ở trong thân. Tuy nhiên, đây chỉ về những người xưng mình là tín hữu, cũng ở trong nhà thờ, cũng nói “Lạy Chúa, lạy Chúa,” cũng nhân danh Chúa làm nhiều công này việc nọ… nhưng Chúa không ở trong người ấy. Ngày cuối cùng, Chúa sẽ nói với họ rằng “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23). Đây chính là những nhánh không kết quả, sẽ bị Chúa chặt bỏ ném ra ngoài, và chỉ để đốt mà thôi.

Thứ hai là những nhánh nho kết quả thì được Ngài tỉa sửa để kết nhiều quả hơn, sai trái hơn. “Tỉa sửa” trong nguyên văn còn có nghĩa là “tẩy sạch.” Vì thế, Chúa nói với môn đệ rằng “Các con đã được tinh sạch nhờ Lời Ta đã truyền dạy các con” (câu 3 BTTHĐ). Nhánh nho đã có trái thì cần phải được cắt tỉa và tẩy sạch mọi tác nhân gây bệnh thì mới tiếp tục cho trái nhiều hơn. Người theo Chúa cũng được Chúa dùng những thử thách, hoạn nạn, kỷ luật… giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, đức tin vững mạnh hơn, để chúng ta trở nên người hữu ích cho Chúa. Chúa dùng hình ảnh nhánh nho được tỉa sửa để dạy cho chúng ta rằng, đừng ai thỏa lòng vì thấy mình được kết quả cho Chúa, được kết quả là điều tốt, nhưng Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta, đó là mỗi người cần để Chúa tỉa sửa để kết quả nhiều hơn như hình ảnh nhánh nho không chỉ kết quả thôi mà phải được sai trái hơn. Muốn vậy, chúng ta cần phải luôn gắn bó với Chúa và Lời Chúa để biết ý Chúa mà làm theo. Đặc biệt là những lúc được Chúa tỉa sửa thì không sờn lòng, mà cần nhờ sức Chúa bước tới để cuộc đời luôn ích lợi và kết quả cho Chúa. Lời Chúa trong thư Hê-bơ-rơ 12:11 dạy: “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”

Bạn có vui lòng nhận sự tỉa sửa của Chúa để trở nên người ích lợi hơn cho Ngài không?

Con tạ ơn Chúa vì Ngài chẳng những cứu con nhưng luôn muốn tỉa sửa để con được hữu ích cho Chúa nhiều hơn. Xin cho con vâng phục Chúa trọn vẹn để cuộc đời con là một “nhánh nho sai trái” trong Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page