top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào


“Nhưng chúng nó chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thái độ của tuyển dân ra sao trước những lời Đức Giê-hô-va khuyên dạy họ? Có gì khác nhau giữa tổ phụ người Ít-ra-ên và thế hệ của họ? Ngày nay Chúa nhắc nhở bạn như thế nào và bạn đáp ứng ra sao?

Điều Đức Giê-hô-va quan tâm chính là lòng vâng phục của người Ít-ra-ên chứ hoàn toàn không phải nghi thức tôn giáo mà họ thực hiện. Tuy nhiên, đáp lại với lòng nhẫn nại khuyên dạy của Đức Chúa Trời là thái độ“chẳng nghe,” “chẳng ghé tai vào” của dân Chúa. Chỉ trong bốn câu Kinh Thánh nhưng Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến hai lần phản ứng không vâng phục của dân Chúa. Điều này cho thấy họ không hề quan tâm, không để tai nghe những điều Chúa phán truyền. Hai hình ảnh tương phản giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân lần lượt hiện lên trong bốn câu Kinh Thánh: Trong khi Đức Chúa Trời nài khuyên dân Chúa “Hãy nghe tiếng Ta,… hãy đi theo cả đường lối Ta dạy cho…” (câu 23) thì dân Chúa“…chẳng nghe, và chẳng ghé tai vào, cứ bước đi trong mưu của mình, theo sự cứng cỏi của lòng ác mình” (câu 24). Trải qua thời gian thật dài “Từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô cho đến ngày nay...,” Đức Chúa Trời vẫn nhân từ, kiên trì để sai phái các đầy tớ của Ngài đến khuyên giục họ ăn năn (câu 25), nhưng họ cũng“…chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào…” (câu 26). Sự bất tuân này không hề thay đổi cho dù thời gian trôi qua, và đã trở thành đặc điểm của tuyển dân.

Hết thế hệ này sang thế hệ khác, tưởng rằng sẽ có sự đổi khác giữa vòng họ. Từ thời tổ phụ cho đến thế hệ đương thời của Tiên tri Giê-rê-mi vẫn chung một lời mô tả, đó là “cứng cỏi của lòng ác mình,, “cứng cổ.” Sự khác biệt không mong đợi đó là “…ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình” (câu 26)! Không phải họ thiếu vắng những lời dạy dỗ, răn đe, bởi vì chính Đức Chúa Trời đã sai các đầy tớ của Ngài đến để nhắc nhở, dạy dỗ, khuyên lơn, cảnh cáo họ nhưng công tác của các tiên tri đến với họ không nhận được kết quả mong đợi. Các đầy tớ của Đức Chúa Trời trung tín rao ra sứ điệp nhưng dân Chúa lại không hề đón nhận.

Ngày nay, chúng ta cũng không thiếu những lời nhắc nhở, khuyên lơn, cảnh cáo từ người của Đức Chúa Trời sai phái nhiều lần nhiều cách. Song điều quan trọng là chúng ta có để tâm đến những lời khuyên dạy đó hay cũng như tuyển dân khi xưa “…chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào…”? Xin Chúa cho đừng ai để mất cơ hội ăn năn.

Khi nghe Lời Chúa nhắc nhở, dạy khuyên, bạn có chú tâm để sửa đổi không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết đón nhận Lời Ngài dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị đời sống con. Xin hướng sự quan tâm của con đến với Lời Ngài để con không mãi sống trong sự “cứng cỏi của lòng ác mình” nhưng bước đi trong ánh sáng của Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page