top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng


“Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: “Chân thật” hay lẽ thật đến từ đâu? Lẽ thật chỉ cho con người tìm được điều gì? Mối quan hệ giữa tuyển dân của Đức Chúa Trời với lẽ thật của Ngài ra sao? Điều gì xảy ra khi bạn “bịt tai không nghe lẽ thật”?

“Sự chân thật” trong câu 28 đồng nghĩa với “lẽ thật.” Đức Chúa Trời là Thần Lẽ Thật nên lẽ thật đến từ Ngài. Và Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, dẫn dắt dân Ngài bằng lẽ thật. Lời Chúa cho biết rằng bất cứ ai xây bỏ điều ác, làm theo lẽ thật thì sẽ nhận được sự sống từ Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 18:21). Vậy lẽ thật đã hướng dẫn, chỉ cho con người tìm đến con đường sự sống. Tuyển dân Ít-ra-ên thật có phước khi được Đức Chúa Trời lựa chọn trở nên dân thuộc riêng về Ngài. Họ được sở hữu lẽ thật của Đức Chúa Trời trong đời sống qua những điều răn, những lời Ngài truyền dạy qua các tiên tri… Thế nhưng, thật đáng buồn khi Tiên tri Giê-rê-mi cho biết sự chân thật đã rời xa họ, môi miệng của họ không còn nói ra chân lý. Chính thái độ “…chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ…” đã khiến cho sự chân thật không còn hiện diện trong đời sống họ. Chính vì thế, thay vì được sống trong sự chân thật, nói ra chân lý thì họ lại quyết định đi theo và nói theo những điều giả dối để lừa dối mọi người chung quanh, và tệ hại hơn là tự lừa dối chính mình.

Chúa Giê-xu Christ đến trong thế gian “đầy ơn và chân lý” (Giăng 1:14), để những ai tin nhận Ngài được sống trong chân lý. Song trong nhân loại không ít người khước từ chân lý ấy, vì thế họ mãi bước đi trong tăm tối, bị thần thế gian lừa dối. Cơ Đốc nhân là những người đã tiếp nhận chân lý, giống như người Ít-ra-ên là dân thuộc riêng Đấng Chân Thật, nhưng không có nghĩa là chúng ta mãi sở hữu chân lý trong đời sống. Bởi lẽ, nếu trong cuộc sống mỗi ngày vì chiều theo tư dục dỗ dành, chúng ta “…bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn…” (II Ti-mô-thê 4:4) thì dễ lắm lẽ thật sẽ lìa xa chúng ta, không còn trên môi miệng của chúng ta. Người như vậy chỉ sống trong sự tối tăm, trong những điều không phải chân lý, và không nói theo chân lý.

Hãy thành thật tra xét lại đời sống của chúng ta có thật chú tâm, yêu thích và lắng nghe chân lý từ Đức Chúa Trời thông qua Lời Ngài dạy trong Kinh Thánh không? Xin Chúa cho chúng ta vui thích làm theo những điều chân lý dạy dỗ để đời sống luôn được sở hữu chân lý, nói chân thật và đến với sự sống.

Bạn có khiêm cung nhận sự dạy dỗ từ Chúa để sống trong chân lý không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp cho con mỗi ngày càng yêu mến chânly, luôn “nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, chịu nhận sự dạy dỗ…” và luôn biết giữ vững chân lý trong đời sống.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page